คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร

เลขที่คำสั่ง เรื่อง
๓๒/๒๕๖๔ แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น