ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี

อาจารย์

สถานที่เกิด จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน 298 หมู่ 6 บ้านโนนศิลา ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา - ประถมศึกษา ที่ โรงเรียนบ้านหนองผือ พ.ศ. - มัธยมศึกษาตอนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. กรุงเทพมหานคร - พ.ม. กระทรวงศึกษาธิการ - พ.ธบ.(การสอนสังคมศึกษา) มจร. ๒๕๒๓ - M.A. (Entire Politics) University of Poona 2526 - Ph.D. (Soc.SC.) Magadh University - -
งานคณะสงฆ์ -
ประวัติการทำงาน พ.ศ..๒๕๕๐ ตำแหน่งหัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๒ กรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์เขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๐ กรรมการบริหารห้องเรียน จังหวัร้อยอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๑ กรรมการสรรหาและสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุตำแหน่ง อาจารย์ วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน เป็นผู้ประเมินบทความวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณิต
งานวิจัย 1. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเชิงพุทธของผู้นำชุมชนจังหวัดขอนแก่น แหล่งทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ หัวหน้าโครงการวิจัย 2.บทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กชายขอบในชุมชนเมือง ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและสำหรับนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาเลขที่ ว.๐๕๔/๒๕๖๑ อนุมัติปิดเล่ม เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ 3.นโยบายภาครัฐ : การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของวัฒนธรรมอีสาน ตามสัญญา ว.๐๕๖ / ๒๕๖๒
บทความวิจัย/ทางวิชาการ 1.บทความวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง The Model and Process to Create Strength of Village Monasteriess School on the Problems-Addictive Drug Taking According to Buddhism in the Northeastern Region ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 2.บทความวิจัย เรื่อง The Role of Unofficial Leader for Political and Administrative Development in Khon Kaen Province ตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น งานบริการวิชาการ ๓.บทความวิจัย เรื่อง The Role of Learning Supporting of Local Administrative Organization and Khon Kaen Provincial Non Formal and Informal Education office for the Street Children in Urban Community , Khon Kaen Province. เป็นผู้วิพากษ์ ผู้อ่านบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปี ๒๕๕๙ เป็นผู้วิพากษ์ ผู้อ่านบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปี ๒๕๖๐ เป็น Peer Review วารสารทางวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น TCI ฐาน 2 วารสารธรรมทรรศน์ วารสารพิมลธรรม วารสารบัณฑิตย์ศึกษา ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑-ปัจจุบัน
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน 1.วิเคราะห์ระบบการเลือกตั้ง กลุ่มอิทธิพล และพละพรรคการเมือง
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 1. เป็นที่ปรึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน 1.เป็นผู้สอนการสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ MCU-GET ,Total Score 230.5-400 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย The Language Institute MCU. 2.ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัตการการรจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สมณศักดิ์