ผศ.ดร. สุรพล พรมกุล

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

สถานที่เกิด อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๙๒/๓๕ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๘-๕๗๘๑๖๗๑
การศึกษา
 • Ph.D.(Social Science for Political Science) Magadh University India
 • ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 • พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • ๒๕๕๖-๒๕๕๘ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • ๒๕๕๙ เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 • ๒๕๕๙-๒๕๖๑ บรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ วิทยาเขตขอนแก่น
 • ๒๕๖๐-๒๕๖๓ บรรณาธิการวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ TCI กลุ่ม ๑
 • ๒๕๕๗-๒๕๖๒ ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม TCI
 • ๒๕๖๐ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 • ๒๕๖๑ เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 • ๒๕๖๑-๒๕๖๖ อนุกรรมการบริหารงานบุคคลวิทยาเขตขอนแก่น
 • ๒๕๖๑-๒๕๖๖ กรรมการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • ๒๕๖๒-๒๕๖๖ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความของวารสาร TCI กลุ่ม ๑ และ กลุ่ม ๒
 • ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการระับชาติของมหาิวทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
งานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

 • สุรพล พรมกุล. การศึกษาสภาพการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดเลย. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๔๔. (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
 • สุรพล พรมกุล. บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๕๔. (ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) )
 • สุรพล พรมกุล. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. (ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สุรพล พรมกุล. พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๕๗ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น๒๕๕๗. รายงานการวิจัย. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
 • สุรพล พรมกุล. การสร้างสันติสุขในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาประเพณีบุญหลวงจังหวัดเลย. รายงานการวิจัย. ๒๕๕๘. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
 • สุรพล พรมกุล. ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสัมมนาภาวะผู้นำทางการเมืองของนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ในรูปแบบวิธีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม. ๒๕๕๘. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น).
 • สุรพล พรมกุล. กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชน ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้. รายงานการวิจัย. ๒๕๕๙. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
 • สุรพล พรมกุล. รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. รายงานการวิจัย. ๒๕๖๐. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
 • สุรพล พรมกุล. การประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น. รายงานการวิจัย. ๒๕๖๐. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
 • สุรพล พรมกุล. การจัดการความรู้การป้องกันยาเสพติดของพระสงฆ์กลุ่มสังฆพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รายงานการวิจัย. ๒๕๖๑. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
 • สุรพล พรมกุล. การจัดการแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รายงานการวิจัย. ๒๕๖๑. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
 • สุรพล พรมกุล. การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาสำหรับผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รายงานการวิจัย. ๒๕๖๑. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
 • สุรพล พรมกุล. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนของนักการเมืองท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ๒๕๖๓. (ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ).
 • สุรพล พรมกุล. พุทธบูรณาการเพื่อการส่งเสริมนักการเมืองท้องถิ่นต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง. ๒๕๖๔. (ทุนสมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน).
 • สุรพล พรมกุล. การสื่อสารทางการเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น. รายงานการวิจัย. ๒๕๖๕, ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ร่วมวิจัย

 • สุรพล พรมกุล. บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านในจังหวัดเลย. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๔๙. (ทุนสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)
 • สุรพล พรมกุล. บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสองฝั่งโขง. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๕๑. (ทุนสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)
 • สุรพล พรมกุล. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๕๑. (ทุนสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)
 • สุรพล พรมกุล. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างรายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๕๒. (ทุนสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)
 • สุรพล พรมกุล. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการสำหรับผู้นำชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่. รายงานการวิจัย. ๒๕๕๘. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
 • สุรพล พรมกุล. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. รายงานการวิจัย. ๒๕๖๐. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
 • สุรพล พรมกุล. รูปแบบการพัฒนาครูต้นแบบด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานการวิจัย. ๒๕๖๑. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
 • สุรพล พรมกุล. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. รายงานการวิจัย. ๒๕๖๑. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).
 • สุรพล พรมกุล. โครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดขอนแก่น. รายงานการวิจัย. ๒๕๖๑. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สุรพล พรมกุล. การเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้า บุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดขอนแก่น. รายงานการวิจัย. ๒๕๖๒. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สุรพล พรมกุล. การศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจใหม่ของชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, รายงานการวิจัย, ๒๕๖๒, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาเขตขอนแก่น
 • วิทยา ทองดี, สุรพล พรมกุล, สมควร นามสีฐาน, สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา, พันทิวา ทับภูมี. รูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ ศิลปะ และการออกแบบเมืองขอนแก่น. รายงานการวิจัย. ๒๕๖๓, ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ

วารสารระดับนานาชาติ (Scopus & ERIC)

Scopus Q1

 • Suraphon Promgun, Winit Pharcharuen, Worawit Noppakaew, Paisarn Khursang, Vitthaya Thongdee, Participation in the Political Communication of People in Northeast Region, Thailand. LINGUISTICA ANTVERPIENSIA, 2021 Issue-3 ISSN: 0304-2294 www.hivt.be

Scopus Q4

 • Witthaya Thongdee, Suraphon Promgun, Suthipong Sawadtha, Somkhoun Namsithan, Panthiwa Thubphumee, Niraj Ruangsan. A Model of Creative Community Development in Khon Kaen: Buea-Ban (Old City Pillar Shrine). Multicultural Education, ISSN : 10683844 (accepted for April 2021). Volume 7, Issue 4, 2021 , Journal link: http://ijdri.com/me/wp-content/uploads/2021/04/37.pdf

Scopus Q4 & ERIC

 • 1. Niraj Ruangsan, Phrasophonphatthanabundit, Vitthaya Thongdee, Suraphon Promgun, Wichian Sanmee, Ekarach Kositpimanvach. ‘Buddhist Instruction Care for Thai Elderly in the Upper Northeast’. Psychology and Education, ISSN : 1553-6939, 2021 58(1) 2021-01-29 : p. 1513-1517. Journal link: http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/938, ERIC link: https://eric.ed.gov/?q=Niraj+Ruangsan
 • 2. Vitthaya Thongdee, Suraphon Promgun, Sutipong Sawatta, Somkuan Namseethan, Niraj Ruangsan. The Model of Buddhist Learning Activities for Social Studies, Religion and Culture. Psychology and Education, 2021. 58(2): p. 10498-10505. Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4021/3568
 • 3. PhrakhrusangkharakThawee Abhayoa, PhramahaWiruth Wirojanob, Chanathip Srithoc, Suraphon Promgun, Leadership According to the Buddhist Concepts, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12 No.8 (2021), 2428-2433. Journal link: https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/3754/3217
 • 4. Chanchai Huadsria, Suraphon Promgun, Prachaya Meenonthongmahasnanc, Chayun Boonpiyo, Government Policy: Change And Preservation Of Isan Culture, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12 No.8 (2012), 2038-2314. Journal link:https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/3511/3000
 • 5. Phramaha Somsak Sinna, , Phramaha Kitti Sronsena, Phrapaladwasan Wasantawaytee, Suraphon Promgun, Chanchai Huadsri, PARTICIPATION IN CIVIC POLITICAL ACTIVITIES IN THE MUNICIPALITY OF NA-O SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, LOEI PROVINCE, THAILNAD. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(3) 2021. ISSN 2651-4451. 11325-111333. Journal link:https://turkjphysiotherrehabil.org/pub/pdf/321/32-1-1420.pdf?fbclid=IwAR1OMUxszkdb2j59-0faPGORLLSk7nzYTuiOQ7402687s9eLbNR0jvlTcuE.
 • 6. Worawit Noppakaew, Winit Pharcharuen, Suraphon Promgun, Paisarn Khursang, Vitthaya Thongdee. PROTECTED AREAS / CULTURE PROTECTED AREAS: SOCIAL MOVERMENT ON HOPES AND CHALLENGES OF ETHNIC GROUP. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(3) 2021. ISSN 2651-4451. 11334-111340. Journal link:https://turkjphysiotherrehabil.org/pub/pdf/321/32-1-1421.pdf?fbclid=IwAR1OMUxszkdb2j59-0faPGORLLSk7nzYTuiOQ7402687s9eLbNR0jvlTcuE.

วารสารระดับชาติ

 • ๑. สุรพล พรมกุล. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒. (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖).
 • ๒. สุรพล พรมกุล. การหาเสียง : กระบวนการที่มาพร้อมกับการเลือกตั้ง. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗). TCI กลุ่ม 2
 • ๓. สุรพล พรมกุล. ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสัมมนาภาวะผู้นำทางการเมืองของนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ในรูปแบบวิธีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๕๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘). TCI กลุ่ม 2
 • ๔. Vitthaya Thongdee, Suraphon Promgun. Development of the Learning Management Model of Morality Teaching Monks in the Northeast of Thailand. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๙). TCI กลุ่ม 1
 • ๕. สุรพล พรมกุล. กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชน ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙). TCI กลุ่ม 1
 • ๖. สุรพล พรมกุล. การประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐). TCI กลุ่ม 2
 • ๗. สุรพล พรมกุล. รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น.วารสารการบริหารท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑). TCI กลุ่ม 1
 • ๘. วิทยา ทองดี, สุรพล พรมกุล. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) TCI กลุ่ม 1
 • ๙. พระครูปริยัติธรรมวงค์, สุรพล พรมกุล. รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมจิตอาสาป้องกันปัญหายาเสพติดในประเทศไทย. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒). TCI กลุ่ม 2
 • ๑๐. สุรพล พรมกุล. การจัดการความรู้การป้องกันยาเสพติดของพระสงฆ์กลุ่มสังฆพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒). TCI กลุ่ม 1
 • ๑๑. สุรพล พรมกุล. การจัดการความรู้พระพุทธศาสนาของผู้อายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. Journal of Buddhist Education and Research. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) TCI กลุ่ม 2
 • ๑๒. วิทยา ทองดี, สุรพล พรมกุล. พุทธบูรณาการเพื่อการส่งเสริมครูต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) TCI กลุ่ม 1
 • ๑๓. สุรพล พรมกุล. รูปแบบการจัดการแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม. วารสาร มมร วิชาการล้านนา. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒). TCI กลุ่ม 2
 • ๑๔. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์, ภาสกร ดอกจันทร์, สุรพล พรมกุล. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓) TCI กลุ่ม 2
 • ๑๕.ภาสกร ดอกจันทร์, สุขพัฒน์ อนนท์จารย์, สุรพล พรมกุล. การสร้างความปรองดองของประชาชนในจังหวัดเลย ตามหลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓) TCI กลุ่ม 2
 • ๑๖. วินิจ ผาเจริญ, สุรพล พรมกุล. สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ :ข้อสังเกตหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชุมนุมสาธารณะ. วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓). TCI กลุ่ม ๒
 • ๑๗. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, สุรพล พรมกุล. การเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓). TCI กลุ่ม ๒
 • ๑๘. Chanchai Haudsri, Chayan Bunpiyo, Suraphon Promgun. The Role of Learning Supporting of Local Administration Organization and Khon Kaen Non Formal and Informal Education office for the Street Children in Urban Community. Khon Kaen Province. Journal of Buddhism Education and Research, Vol.6 No.1 January-June 2020.TCI 2
 • ๑๙. พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ, สุรพล พรมกุล. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน ๒๕๖๔). TCI กลุ่ม ๒
 • ๒๐. พระมหาสถิตย์ สุทฺธิมโน, สุรพล พรมกุล. พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน ในจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๑วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานีปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔). TCI กลุ่ม ๒
 • ๒๑. พระไกรสร สุมโน, สุรพล พรมกุล. ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองท้องถิ่นใน๔จังหวัดเลย วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๔). TCI กลุ่ม ๒
 • ๒๒. พระเจตพล อินฺทปญฺโญ, สุรพล พรมกุล. หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามวารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔). TCI กลุ่ม ๒
 • ๒๓. พระมหาสุรศักดิ์ สุวณฺณกาโย, สุรพล พรมกุล. การส่งเสริมหลักนิติธรรมในการปกครองของผู้นำท้องถิ่นตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี ISSN 2539-5726ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔). TCI กลุ่ม ๒
 • ๒๔. พระมหาทัศพงษ์ ชยเมธี, สุรพล พรมกุล, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น มจร วิทยาเขตขอนแก่น ISSN 2539-6757ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔) TCI กลุ่ม ๒
 • ๒๕. พระอธิการวรวุฒิ สุเมโธ, สุรพล พรมกุล. พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓ ในจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ ๕ วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔) TCI กลุ่ม ๒
 • ๒๖. นิภา ทัตตานนท์, สุรพล พรมกุล. ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น มจร วิทยาเขตขอนแก่น. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔) TCI กลุ่ม ๒
 • ๒๗. สุรพล พรมกุล, วิทยา ทองดี. พุทธบูรณาการเพื่อการส่งเสริมนักการเมืองท้องถิ่นต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง. วารสารศิลปการจัดการ. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕) TCI กลุ่ม ๑
 • ๒๘. พระณัฐวุฒิ วรวฑฺฒโน (นาคม) สุรพล พรมกุล ชาญชัย ฮวดศรี. พฤติกรรมทางการเมืองของผู้สูงอายุตามระบอบประชาธิปไตยในอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕) TCI กลุ่ม ๒
 • ๒๙. สุรพล พรมกุล. การสื่อสารทางการเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (๒๕๖๖): กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

 • ๑. สุรพล พรมกุล และสัญญา เคณาภูมิ. พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๕๗ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น ๒๕๕๗. ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗.
 • ๒. สุรพล พรมกุล. การสร้างสันติสุขในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาประเพณีบุญหลวงจังหวัดเลย. ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘.
 • ๓. บุรินทร์ ภู่สกุล, สุรพล พรมกุล. การประเมินการดำเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการสำหรับผู้นำชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘.
 • ๔. Suraphon Promgun.“Development of the Learning Management Model of morality Teaching Monks in the Northeast of Thailand”, in Asia-Pacific Social Science Conference November 22-4, 2016 Kyoto, Japan.
 • ๕. Suraphon Promgun.“The Model and Process to Create Strength of Village-monasteries Schools on the Problems- Addictive Drug Tacking According to Buddhism in the Notheastern Region”, in NIC 2017 MCUKK “Buddhist Innovation for Developing Thailand”, 31 March 2017.
 • ๖. Suraphon Promgun. The Role of Unofficial Leader for Political and Administrative Development in KhonKaen. Proceeding in The 5th National and the 3nd International conference 2018. Mahachulalongkornrajavidyalaya University KhonKaen campus, March 28-29, 2018.
 • ๗. พระครูปริยัติธรรมวงศ์, สุรพล พรมกุล. รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมจิตอาสาป้องกันปัญหายาเสพติดในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑.
 • ๘. Suraphon Promgun, Guidelines for promoting public participation in the local development plan of Pa Phai Subdistrict Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province. The 3rd International Conference on multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER-2021) 1St-2nd July 2021.
 • ตำราวิชาการ

  หนังสือ

 • สุรพล พรมกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๔.
 • สุรพล พรมกุล. การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพหมานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๔.
 • ตำรา

 • สุรพล พรมกุล. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์. เอมมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, ๒๕๕๙.
 • สุรพล พรมกุล. ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่. กรุงเทพหมานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๔.
 • เอกสารประกอบการสอน
 • สุรพล พรมกุล. การเมืองการปกครองไทยในอดีต ปัจจุบันและอนาคต. ขอนแก่น : ผลิตผลการพิมพ์, ๒๕๕๑.
 • สุรพล พรมกุล. สังคมวิทยาเบื้องต้น. เลย : รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, ๒๕๕๐.
 • สุรพล พรมกุล. ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม. ขอนแก่น : ผลิตผลการพิมพ์, ๒๕๕๒.
 • สุรพล พรมกุล. การเมืองการปกครองของไทย. ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, ๒๕๖๑.
 • สุรพล พรมกุล. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น. ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, ๒๕๖๑.
 • งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

  ที่ปรึกษาหลัก : วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

  • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๑
  • ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดเลย
  • การส่งเสริมหลักนิติธรรมในการปกครองของผู้นำท้องถิ่นตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
  • พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ ๕
  • ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น
  • ภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
  • พฤติกรรมทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นตามทรรศนะของประชาชนในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
  • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • พฤติกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภาคพลเมืองในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  • การมีส่วนร่วมในการสื่อสารทางการเมืองของประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เขตเลือกตั้งที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดขอนแก่น

  ที่ปรึกษาร่วม : วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

  • หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
  • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
  • การมีส่วนร่วมของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ
  • การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมในการปกครองของผู้นำท้องถิ่นอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • พ.ศ.๒๕๕๘ รางวัล "ครูดีในดวงใจ" จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๖๑ รางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติบัตร รางวัล "ผลงานวิจัยระดับดีมาก" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
 • พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับเกียรติบัตร รางวัล "`นักวิจัยระดับดีมาก" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
 • การศึกษาดูงาน

  - ศึกษาดูงานประเทศจีน ๑ ครั้ง - ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ๔ ครั้ง - ศึกษาดูงานประเทศอินเดีย ๕ ครั้ง - ศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา ๑ ครั้ง - ศึกษาดูงานประเทศลาว ๕ ครั้ง - ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ๑ ครั้ง
  สมณศักดิ์