อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น