ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      :     หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :     Master of Political Science Program

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย           : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       : Master of Political Science
ชื่อย่อภาษาไทย             : ร.ม.
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        : M.Pol.Sc.

๓. ชื่อหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๔. ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย