ปรัชญา วัตถุประสงค์

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

                     หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กำหนดปรัชญาภายใต้ปรัชญามหาวิทยาลัย คือ จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และได้กำหนดให้มีการศึกษารัฐศาสตร์ประยุกต์เข้ากับวิชาการทางพระพุทธศาสนา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป อันสอดคล้องกับการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                     ๑. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางรัฐศาสตร์ประยุกต์เข้ากับวิชาการทางพระพุทธศาสนา
                     ๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้นำความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา
                     ๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจรัฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ