อบรม MCU-GET

0

วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ สถาบันภาษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน MCU-GET ที่ดำเนินการโดยสถาบันภาษา๒ คือ ทดสอบ Reading Skill, ทดสอบ Writing Skill, ทดสอบ  Listening Skill, ทดสอบ Speaking Skill  และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ๒ ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและวัดผลกลางของมหาวิทยาลัย ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

84078360_2555779157866360_934058273374470144_o

Share.

About Author

Leave A Reply