อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑  อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
๒  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา
๓  นักวิชาการตามสถาบันการศึกษาและองค์กรของรัฐ/เอกชน
๔  นักวิชาการอิสระทางสังคมศึกษา
๕  นักวิจัยทางสังคมศึกษาและสังคมศาสตร์
๖  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เช่น  อนุศาสนาจารย์/ครู
๗  ที่ปรึกษาทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน