ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

๑.  รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย       :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ   :  Master of Education in Teaching Social Studies

๒.  ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย           :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      :  Master of Education  (Teaching Social Studies)
ชื่อย่อภาษาไทย            :  ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       :  M.Ed. (Teaching Social Studies)

๓.  วิชาเอก

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  (Teaching Social Studies)

๔.  จำนวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวน  ๓๙  หน่วยกิต

๕.  รูปแบบของหลักสูตร

                     ๕.๑  รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร  ๒  ปี

                     ๕.๒  ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

                     ๕.๓  การรับเข้าศึกษา

รับผู้เข้าศึกษาเป็นชาวไทย และชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

                     ๕.๔  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะสถาบัน

                     ๕.๕  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา