โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาจัดแผนการศึกษาเป็นการศึกษา ๑) แผน ก แบบ ก (๒) เป็นการศึกษาที่เน้นการเขียนวิทยานิพนธ์ ๒) แผน ข เน้นการเขียนสารนิพนธ์ โดยแบ่งหมวดวิชาตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้

ที่ โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก (๒) แผน ข
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ
๑.๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (๙) (๙)
หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาเอก ๑๒ ๑๒
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๓.๑ วิชาเลือก ๑๒
วิทยานิพนธ์ ๑๒
การศึกษาอิสระ
รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๙ ๓๙