แผนการจัดการศึกษา

แผนการจัดการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

แผน ก แบบ ก(๒)

ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วิชาบังคับ
๖๒๓  ๑๐๑ การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ ๓ (๓-๐-๖)
๖๒๓  ๑๐๒ ปรัชญาและหลักการสอนสังคมศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
๒๓๐  ๒๐๕ ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนสังคมศึกษา (ไม่นับ นก.) (๓)(๓-๐-๖)
๖๒๓  ๑๐๖ พื้นฐานทางการสอนสังคมศึกษา** (ไม่นับ นก.) (๓)(๓-๐-๖)
วิชาเอก
๖๒๓  ๑๐๗ การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา ๓ (๑-๔-๖)
รวม

** สำหรับนิสิตที่ไม่เคยศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือไม่เคยเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานี้มาก่อน

ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วิชาบังคับ
๖๒๓  ๒๐๓ การวิจัยการสอนสังคมศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
๖๒๓  ๒๐๔ กรรมฐาน  (ไม่นับ นก.) (๓)(๓-๐-๖)
๒๐๓  ๒๐๔ การพัฒนาสังคมวิทยาการศึกษา ** (ไม่นับ นก.) (๓)(๓-๐-๖)
วิชาเอก
๖๒๓  ๒๐๘ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ๓ (๑-๔-๖)
๖๒๓  ๒๑๐ การวางแผนเชิงกลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
รวม

** สำหรับนิสิตที่ไม่เคยศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือไม่เคยเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานี้มาก่อน

ภาคเรียนที่ ๓

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วิชาเอก
๖๒๓  ๓๑๑ สัมมนาปัญหาการสอนสังคมศึกษา   ๓ (๑-๔-๖)
วิชาบังคับ
๖๐๐  ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์   (ไม่นับ นก.) (๓)(๓-๐-๖)
๒๐๐  ๒๐๔ จิตวิทยาสำหรับครู ** (ไม่นับ นก.) (๓)(๒-๒-๕)
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือกจำนวน  ๖ หน่วยกิต
รวม

** สำหรับนิสิตที่ไม่เคยศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือไม่เคยเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานี้มาก่อน

ภาคเรียนที่ ๔

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๖๒๓  ๔๑๙ วิทยานิพนธ์  (Thesis) ๑๒
รวม ๑๒