การรับรองและสถานภาพหลักสูตร

การรับรองและสถานภาพหลักสูตร

๑.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๒.  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่    /๒๕๖๒ วันที่                    พ.ศ.๒๕๖๒
๓.  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ /๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒