Browsing: ประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุม/อบรม/สัมมนา
0

วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ สถาบันภาษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน MCU-GET…

กิจกรรม
0

ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. คณะครุศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบทะเบียนนิสิต ให้แก่คณาจารย์ในคณะ โดยมีพระมหาชำนาญ มหาชาโน,…

กิจกรรม
0

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือ “Vesak2016″ Application ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่ Playสโตร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน  “Vesak2016″ Application บนระบบปฎิบัติการแอนดอยด์…