ศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ประจำปี 2564

0

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ประจำปี 2564

Share.

About Author

Leave A Reply