แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

0

                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ วุฒิการศึกษา คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา), กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๒๓๑๐๓๑ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัยคำสั่งที่ ๑๓๖๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔


Share.

About Author

Leave A Reply