แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

0

                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี วุฒิการศึกษา พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ศษ.บ.(ประถมศึกษา), ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), Ph.D.(Social Science) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๒๓๑๐๒๑ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัยคำสั่งที่ ๑๓๖๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔


Share.

About Author

Leave A Reply