สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

0

                วันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ณ อาคารเรียนรวมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งมีนิสิตเข้ารับการสอบจำนวน ๗ รูป/คน รายละเอียดดังนี้

Share.

About Author

Leave A Reply