กิจกรรม BIG CLEANING DAY

0

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลโคกสี เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยขอนแก่น และสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตำรวจภูธรเมืองไหม โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ (สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาตำบลโคกสี จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัย (BIG CLEANING DAY) ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ในงานนี้คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

S__37912845 S__37912850

Share.

About Author

Leave A Reply