เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓เพื่อให้การดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในการจัดการศึกษา ด้านพระพุทธศาสนา และบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ >> รายละเอียด

Share.

About Author

Leave A Reply