บุคลากรสำนักวิชาการ

yothin3
พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

songpol
นายทรงพล โชติกเวชกุล
รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
samrong
พระมหาสำรอง สญฺญโต,ดร.
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
rapee
นางรพีพร มณีวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
thidarat
นางสาวธิดารัตน์ ภูพรรนาแสง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
praetong
นางสาวแพรทอง ประจักษ์โก
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

 

กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
nirandorn
นายนิรันดร เลิศวีรพล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
arun
นางสาวอรุณ แสนใจวุฒิ
บรรณารักษ์
kosin
นายโกสินทร์ ทองดี
บรรณารักษ์
     

 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา
 anyada
นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์
นักวิชาการศึกษา
 marisa
นางสาวมาริสา ไสวงาม
นักจัดการงานทั่วไป
sarika
นางสาวสาริกา ไสวงาม 
นักจัดการงานทั่วไป

 

กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 nattapong
พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน
หัวหน้ากลุ่มงาน
amarin
นางอมรินทร์ แก้วทาสี
นักจัดการงานทั่วไป
 rudee2
นางฤดี แสงเดือนฉาย 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
suntorn_se
นายสุนทร เสนาซุย
นักวิชาการศึกษา
preawpan
นางสาวแพรวพรรณ ประจักษ์โก
งานพระสอนศีลธรรม
ponsil
นางสาวพรศิลป์ ชมพูทิพย์
งานพระสอนศีลธรรม