บุคลากร

yothin3
พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
samrong
พระมหาสำรอง สญฺญโต,ดร.
rapee
นางรพีพร มณีวรรณ
thidarat
นางสาวธิดารัตน์ ภูพรรณาแสง
praetong
นางสาวแพรทอง ประจักษ์โก
   

 

กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
nirandorn
นายนิรันดร เลิศวีรพล 
arun
นางสาวอรุณ แสนใจวุฒิ
anyada
นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์
apiwat
นายอภิวัฒน์ สาระบัน
kosin
นายโกสินทร์ ทองดี
 

 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา
 amarin
นางอมรินทร์ แก้วทาสี
 marisa
นางสาวมาริสา ไสวงาม
sarika
นางสาวสาริกา ไสวงาม 
 songpol
นายทรงพล โชติกเวชกุล
   

 

กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 nattapong
พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน
rudee2
นางฤดี แสงเดือนฉาย 
 suntorn_se
นายสุนทร เสนาซุย
 tanarat
นายธนรัฐ อดทน
 ponsil
นางสาวพรศิลป์ ชมพูทิป