บุคลากร

รายชื่อบุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

กลุ่มผู้บริหาร
1 พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ  yothin3
2 พระมหารัฐกรณ์  อํสุมาลี รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ  pm_piratikon2
ส่วนสนับสนุนวิชาการ
5 นางระพีพร  มณีวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ rapee
3 นางอมรินทร์  แก้วทาสี นักวิชาการศึกษา  amrin3
4 นางฤดี แสงเดือนฉาย นักวิชาการศึกษา  rudee
กลุ่มงานทะเบียนวัดผล
6 นางวรรณอรุณ  ปัญญาแก้ว นักวิชาการศึกษา  wanarun
7 นางสาวธิดารัตน์  วรจักร นักวิชาการศึกษา  praew1
กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
8 นายสุนทร  เสนาซุย นักวิชาการศึกษา  suntorn_se
9 นางสาวอรุณ  แสนใจวุฒิ บรรณารักษ์  arun
10 นายนิรันดร  เลิศวีรพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  nirandorn
11 นายโกสินทร์ ทองดี บรรณารักษ์  kosin
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา
12 ดร.สุรพล พรหมกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์  surapol
13 นาวสาวจารุวรรณ ประวันเน นักวิชาการศึกษา  muse
14 นางสาวสาลิกา  ไสวงาม นักจัดการงานทั่วไป  sariga
15 นางสาวมาริสา  ไสวงาม นักจัดการงานทั่วไป  marisa
16 นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน นักจัดการงานทั่วไป  anutida
กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
17 พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. อาจารย์  pk_paowana
18 นางประกายเพชร ชารินทร์ นักวิชาการศึกษา  prakaypech
19 นายธนรัตน์ อดทน นักวิชาการศึกษา  tanarat
20 นางสาวพรศิลป์ ชมพูทิพย์ นักวิชาการศึกษา  
21 นางสาวแพรทอง ประจักษ์โก นักวิชาการศึกษา