บุคลากร

yothin3
พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

rapee
นางรพีพร มณีวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
samrong
พระมหาสำรอง สญฺญโต,ดร.
thidarat
นางสาวธิดารัตน์ ภูพรรนาแสง
praetong
นางสาวแพรทอง ประจักษ์โก

 

กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
nirandorn
นายนิรันดร เลิศวีรพล 
arun
นางสาวอรุณ แสนใจวุฒิ
apiwat
นายอภิวัฒน์ สาระบัน
  kosin
นายโกสินทร์ ทองดี
 

 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา
 anyada
นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์
 marisa
นางสาวมาริสา ไสวงาม
sarika
นางสาวสาริกา ไสวงาม 

 

กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 nattapong
พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน
p_sumet
พระสุเมธ สุเมโธ
 rudee2
นางฤดี แสงเดือนฉาย 
suntorn_se
นายสุนทร เสนาซุย
  amarin

นางอมรินทร์ แก้วทาสี

tanarat
นายธนรัฐ อดทน
  ponsil
นางสาวพรศิลป์ ชมพูทิป