ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต

๑. กำหนดเวลาทำการของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต
วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดเวลา เฉพาะเวลาที่มีการเรียนการสอน
วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

๒. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๒.๑) อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของวิทยาเขตขอนแก่น มีสิทธิ์ขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องทำบัตรสมาชิก
๒.๒) นิสิตของวิทยาเขตขอนแก่น ที่มีบัตรสมาชิก

๓. นิสิตที่สมัครเป็นสมาชิกห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต้องชำระค่าบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นรายปีๆ ละ ๒๐๐ บาท โดยนำใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนมาติดต่อขอรับ username และ password สำหรับการใช้อินเทอร์เน็ต

๔. การเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติดังนี้
๔.๑) สมาชิกที่มีบัตรการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หากไม่นำบัตรมาแสดงจะไม่อนุญาตให้ใช้บริการ
๔.๒) ลงชื่อ และรหัสประจำตัวลงในตารงบันทึกการใช้เครื่องฯ และยื่นบัตรสมาชิกให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
๔.๓) ไม่อนุญาตให้นำบัตรสมาชิกของผู้อื่นมาใช้บริการ
๔.๔) สมาชิกที่เป็นนิสิตสามารถใช้บริการครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน ๑ ชั่วโมงต่อวัน
๔.๕) สมาชิกต้องรักษาเวลาการใช้เครื่องฯ ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๔.๖) กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงขัดข้อง หรือชำรุดเสียหาย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที
๔.๗) เมื่อเลิกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควรปิดไฟมอนิเตอร์และเลื่อนเก้าอี้เข้าที่เดิมให้มิดชิด
๔.๘) ห้ามลบโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
๔.๙) ห้ามนำโปรแกรมใดๆ มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์
๔.๑๐) ห้ามเล่นเกมส์ทุกประเภท
๔.๑๑) ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวใดๆ มาฉัน/รับประทานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๔.๑๒) ห้ามสูบบุหรี่
๔.๑๓) ห้ามส่งเสียงดังหรือกระทบการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่น
๔.๑๔) ห้ามทิ้งเศษกระดาษ กระดาษห่อลูกอม หรือสิ่งที่ไม่ต้องการไว้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๔.๑๕) สมาชิกที่กระทำผิด หรือละเมิดต่อข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

com_lab1