การก่อสร้างอาคาร

อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

เพื่อสร้าง “อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งชาตกาล” เป็นอนุสรณ์แด่เจ้าประคุณสมเด็จในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งชาตกาล และเป็นรากฐานในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาเขตขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของพระพุทธ ศาสนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


อาคารหอสมุดและสารสนเทศ ฯ

ในปีงบประมาณ 2549 วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสารสนเทศขึ้นโดย เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้โปรดประทานนามเพื่อเป็นสิริมงคลว่า “อาคารสารสนเทศสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์สูง 3 ชั้น ยาว 46 เมตร กว้าง 16 เมตร ก่อสร้างในวงเงิน 15,800,000 บาท (สิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)


อาคารหอประชุม 80 พรรษาฯ

ในปีงบประมาณ 2550 วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุม 80 พรรษาฯ


อาคารหอฉัน

ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอฉัน

พิธิเปิดป้ายอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และอาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) เมื่อ 17 ธันวาคม พ.ศ.2550

รายละเอียด

พิธิอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐาน ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากบรมบรรพรต วัดสระเกศ มาประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

รายละเอียด

ครั้งแรกในวิทยาเขตขอนแก่น

อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์

มจร วิทยาเขตขอนแก่น เริ่มมีอินเทอร์ใช้ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2543 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง พร้อมกันนี้ยังได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ จำนวน 2 เครื่อง ทำใหวิทยาเขตขอนแก่นเริ่มมีการเขียนเว็บไซต์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนั้น


สถานีวิทยุ

มจร วิทยาเขตขอนแก่น จัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาขึ้นครั้งแรก ณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วัดธาตุพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 ทดลองออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 ต่อมา ได้ย้ายสถานีมาที่ตั้ง มจร แห่งใหม่ ณ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ออกอากาศวันที่ 12 เมษายน 2550


วารสาร

มจร วิทยาเขตขอนแก่น เริ่มมีวารสารฉบับแรก คือ วารสารธรรมทรรศน์ ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2543


เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร

มจร วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 4 อีสานเหนือเกมส์ เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2551