หอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ วัสดุและสิ่งของที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่อดีตและความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นในด้านต่างๆทั้งนี้สามารถจำแนกวัตถุประสงค์ที่สำคัญออกได้ดังนี้

๑) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    ๑.๑ เอกสารที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์
    ๑.๒ เอกสารที่มีคุณค่าในด้านนโยบายและการบริหารงาน
    ๑.๓ เอกสารที่มีคุณค่าในทางพระพุทธศาสนา
    ๑.๔ เอกสารที่มีคุณค่าในการวิจัย ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๒) เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร วัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ทีมีคุณค่า ซึ่งได้แก่
    ๒.๑ เอกสาร เอกสารดิจิทัล รูปภาพ ภาพเขียน แผนผัง แผนภูมิ แบบจำลอง นิทรรศการ ฯลฯ
    ๒.๒ ฟิล์ม สไลด์ วัสดุย่อส่วน วีดีทัศน์ บันทึกเสียง ไฟล์เสียงดิจิทัล และโสตทัศนวัสดุต่างๆ
    ๒.๓ รูปปั้น เหรียญที่ระลึก เครื่องหมายต่างๆที่ทำด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นๆ รวมทั้งโล่ เข็มเกียรติยศ ฯลฯ
    ๒.๔ สิ่งของที่ระลึก บุคคลสำคัญหรือศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงและมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    ๒.๕ เครื่องหมาย ตรามหาวิทยาลัย สัญลักษณ์ เครื่องแบบ ธงมหาวิทยาลัย สัญลักษณ์และสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่จัดทำขึ้นในวาระต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น เสื้อเชียร์ ฟุตบอลประเพณี เป็นต้น
๓) เป็นหอเกียรติประวัติของบุคคลสำคัญสำคัญของมหาวิทยาลัยและคณะสงฆ์ไทย ได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถระ)
๔) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นในอดีต
    ๔.๑) รวบรวมสียง และประวัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รวมทั้งกิจกรรมทุกๆด้าน
    ๔.๒) จัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และจัดทำคู่มือช่วยค้นคว้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
    ๔.๓) ให้บริการช่วยค้นคว้าข้อมูลและจัดสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและกิจกรรม สำคัญของมหาวิทยาลัย
    ๔.๔) เผยแผ่ผลงานทางวิชาการของบูรพาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น