ช่วงปี พ.ศ.2528 - 2530


ช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2534


ช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2538


ช่วงปี พ.ศ. 2539 -2542


ช่วงปี พ.ศ. 2543 - 2546


ช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2550


ช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2554