คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารฯ

อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ.2512


คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2525-2530


กรรมการสภา วิทยาเขตขอนแก่น

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


กำหนดการเปิดป้ายมหาจุฬาฯ

กำหนดการพิธีเปิดป้าย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น วัดธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2530


รายชื่อนิสิตในยุคก่อตั้ง

รายชื่อนิสิตคณะพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2530