ห้องคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีจากส่วนกลางเมื่อปี พ.ศ. 2543 จำนวน 25 ชุด เป็นยี่ห้อ Acer ซึ่งถือได้ว่าทันสมัยที่สุดในยุคนั้น ทำให้วิทยาเขตขอนแก่นได้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก ณ อาคารสมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วัดธาตุพระอารามหลวง ต่อมาในปี พ.ศ.2550 วิทยาเขตขอแก่นไดย้ายที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จึงได้ย้ายชั่วคราวมาอยู่ที่ห้อง 207 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

และในปี พ.ศ.2551 หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ก่อสร้างอาคารหอสมุดและสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) แล้วเสร็จ จึงย้ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มายังชั้น 3 ของอาคาร และใช้เป็นห้องเรียนและห้องอบรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารสมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มจร ขอนแก่น วัดธาตุพระอารามหลวง

ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้อง 207) อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มจร ขอนแก่น บ้านโคกสี

ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดและสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มจร ขอนแก่น บ้านโคกสี