สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ) เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ หน้าอาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) เมื่อ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ประมวลภาพเหตุการณ์