พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย
Buddhist Innovation for Developing Thailand

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระดับนานาชาติครั้งที่ 2
The 4th National and the 2nd International Conferences 2017

เอกสารบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
ระดับนานาชาติครั้งที่ 2

ติดต่อประสานงาน
ระดับนานาชาติ : นางสาวจารุวรรณ ประวันเน 088-5062335
ระดับชาติ : นางสาวสาริกา ไสวงาม 085-752-1693

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ ๒

MCUKK NIC2017 The 4th National and the 2 nd International Conference 2017
"Buddhist Innovation for Developing Thailand"
31 March 2017 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus Ep.1


การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ และการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ ๒

MCUKK NIC2017 The 4th National and the 2 nd International Conference 2017
"Buddhist Innovation for Developing Thailand"
31 March 2017 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus Ep.2