บันทึกเหตุการณ์สำคัญ

การจัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2528 สภานายกและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติที่ประชุมอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่นได้ ตามหนังสือที่ 714/2528 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2528

อ่านรายละเอียด
การย้ายสถานที่

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในขณะนั้นตั้งอยู่ที่วัดธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีอาคารเรียนเพียง 1 หลัง คือ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ประกอบกับสถานที่ภายในวัดเริ่มคับแคบไม่สามารถสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ และไม่มีห้องเรียนรวมขนาดที่พอเหมาะกับวิชาพื้นฐานและวิชาแกนพุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังส่งผลถึงการที่ไม่สามารถรับนิสิตให้มาอยู่ศึกษาประจำตามอุดมการณ์และเป้าหมายการขยายงานเชิงรุกด้านพุทธศาสตรได้เพราะขาดส่วนที่พักและหอพัก

อ่านรายละเอียด

เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ

ที่นี่มีอะไร

Card title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sapiente esse necessitatibus neque sequi doloribus.

Card title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sapiente esse necessitatibus neque sequi doloribus totam ut praesentium aut.

Card title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sapiente esse necessitatibus neque.