ผังรายการออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz.

ผังรายการออกอากาศ

สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ใช้ออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

วัน / เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
04.30 น. เปิดสถานี /ทำวัตรเช้า เปิดสถานี /ทำวัตรเช้า เปิดสถานี /ทำวัตรเช้า เปิดสถานี /ทำวัตรเช้า เปิดสถานี /ทำวัตรเช้า เปิดสถานี /ทำวัตรเช้า เปิดสถานี /ทำวัตรเช้า
05.00 น. ธรรมรุ่งอรุณ
หลวงพ่อจรัญ
ธรรมรุ่งอรุณ
หลวงพ่อโชดก
ธรรมรุ่งอรุณ
หลวงพ่อพุทธทาส
ธรรมรุ่งอรุณ
หลวงพ่อปัญญา
ธรรมรุ่งอรุณ
หลวงปู่ชา
ธรรมรุ่งอรุณ
พระเทพกิตติรังษี
ธรรมรุ่งอรุณ
ป.อ.ปยุตฺโต
06.00 น. แนวทางเจริญวิปัสสนา
สุจินต์
บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา
สุจินต์
บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา
สุจินต์
บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา
สุจินต์
บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา
สุจินต์
บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา
สุจินต์
บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา
สุจินต์
บริหารวนเขตต์
07.00 น. ถ่ายทอดข่าว ถ่ายทอดข่าว ถ่ายทอดข่าว ถ่ายทอดข่าว ถ่ายทอดข่าว ถ่ายทอดข่าว ถ่ายทอดข่าว
07.30 น. ข่าวรอบรั้วมหา’ลัย หลวงพี่น้อย ข่าวรอบรั้วมหา’ลัย หลวงพี่น้อย ข่าวรอบรั้วมหา’ลัย หลวงพี่น้อย ข่าวรอบรั้วมหา’ลัย หลวงพี่น้อย ข่าวรอบรั้วมหา’ลัย หลวงพี่น้อย ข่าวรอบรั้วมหา’ลัย หลวงพี่น้อย ข่าวรอบรั้วมหา’ลัย หลวงพี่น้อย
08.00 น. เพลงชาติ/บันเทิงธรรม หลวงพี่น้อย เพลงชาติ/บันเทิงธรรม หลวงพี่น้อย เพลงชาติ/บันเทิงธรรม หลวงพี่น้อย เพลงชาติ/บันเทิงธรรม หลวงพี่น้อย เพลงชาติ/บันเทิงธรรม หลวงพี่น้อย เพลงชาติ/บันเทิงธรรม หลวงพี่น้อย เพลงชาติ/บันเทิงธรรม หลวงพี่น้อย
09.00 น. พระไตรปิฎกศึกษา พม.นิพนธ์/นายสุนทร พระไตรปิฎกศึกษา พม.นิพนธ์/นายสุนทร พระไตรปิฎกศึกษา พม.นิพนธ์/นายสุนทร พระไตรปิฎกศึกษา พม.นิพนธ์/นายสุนทร พระไตรปิฎกศึกษา พม.นิพนธ์/นายสุนทร พระไตรปิฎกศึกษา พม.นิพนธ์/นายสุนทร พระไตรปิฎกศึกษา พม.นิพนธ์/นายสุนทร
10.00 น. ธรรมะภาค E รศ.ดร.ดิปตี้ และคณะ ท้องถิ่นบ้านเรา อบต.บึงเนียม กฎหมายคณะสงฆ์ อ.สาคร ศรีระวรรณ ฟื้นกาย ฟื้นใจ
ศูนย์ฟื้นฟูฯ
มหาจุฬาเสริมคุณค่าชีวิต
นายวัฒนา สาทอง
สนทนาภาษาธรรม
ทีมพระวิทยากร
เสียงคนพุทธ
สมควร/สายบัว
11.00 น. อีสานบ้านเฮา
อ.บุญถม/นายบุญโฮม
อีสานบ้านเฮา
อ.บุญถม/นายบุญโฮม
อีสานบ้านเฮา
อ.บุญถม/นายบุญโฮม
อีสานบ้านเฮา
อ.บุญถม/นายบุญโฮม
วัฒนธรรมบันเทิง พ่อหนูเรียน/พ่อเจนวิทย์ เยาวชนคนพุทธ
น้องแอนและคณะ
เยาวชนคนพุทธ
น้องแอนและคณะ
12.00 น. ปาฐกถาธรรม พระอาจารย์สมภพ ปาฐกถาธรรม พระอาจารย์สมภพ ปาฐกถาธรรม พระอาจารย์สมภพ ปาฐกถาธรรม พระอาจารย์สมภพ ปาฐกถาธรรม พระอาจารย์สมภพ นานาสาระ พ่อโจ่ย/พ่อแสวง วัยทีนเฟี้ยวฟ้าว น้องเจนน้องดาและคณะ
13.00 น. ออนซอนอีสาน รศ.อุดม/ผศ.ชอบ/อ.สาคร ออนซอนอีสาน รศ.อุดม/ผศ.ชอบ/อ.สาคร ออนซอนอีสาน รศ.อุดม/ผศ.ชอบ/อ.สาคร ออนซอนอีสาน รศ.อุดม/ผศ.ชอบ/อ.สาคร ออนซอนอีสาน รศ.อุดม/ผศ.ชอบ/อ.สาคร ออนซอนอีสาน รศ.อุดม/ผศ.ชอบ/อ.สาคร ออนซอนอีสาน รศ.อุดม/ผศ.ชอบ/อ.สาคร
14.00 น./td> คลินิกพุทธธรรม
พระมหานิพนธ์
คลีนิกพุทธธรรม พม.บรรจง สิริจนฺโท คลินิกพุทธธรรม
พระมหานิพนธ์
คลินิกพุทธธรรม หลวงพี่น้อย คลินิกพุทธธรรม พระครูสุตธรรมภาณี ธรรมจากสมเด็จฯ
สมเด็จฯ เกี่ยว
สถาบันวิปัสสนาธุระ ดร.ธวัลรัตน์
แดงหาญ
15.00 น. โลกอาเซียน
ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
อยู่เย็นด้วยศีลฯ
พระรชต กตปุญฺโญ
อยู่เย็นด้วยศีลฯ
พระรชต กตปุญฺโญ
มหาจุฬากับอาเซียน นิสิตกัมพูชา โลกอาเซียน นิสิต สปป.ลาว ลูกทุ่งกฎหมายไทย ดร.ภพธร แก้วขัน ลูกทุ่งกฎหมายไทย ดร.ภพธร แก้วขัน
16.00 น. มหาจุฬาพาสุข
ทีมพระวิทยากร
มหาจุฬาพาสุข
ทีมพระวิทยากร
มหาจุฬาพาสุข
ทีมพระวิทยากร
มหาจุฬาพาสุข
ทีมพระวิทยากร
มหาจุฬาพาสุข
ทีมพระวิทยากร
ละครศรีไตรรัตน์ ดร.ประยูร/และคณะ ละครศรีไตรรัตน์ ดร.ประยูร/และคณะ
17.00 น. โฮมของดีไทอีสาน ดร.อุดร/ผศ.ชอบ การศึกษาสงฆ์ ร.ร.ปภัสสรวิทยา ฆราวาสธรรม
พ่อจำเนียร
สุขภาพดีวิถีชุมชน* ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ การศึกษาสงฆ์* ร.ร.ท่าพระหงษ์เทศ บ้านเมืองของเรา* พอ.ทองดี (เทปธรรมะ) สมุนไพรน่ารู้ โกศล/ไก่/ส.ขอนแก่น
18.00 น. เพลงชาติ/ทำวัตรเย็น เพลงชาติ/ทำวัตรเย็น เพลงชาติ/ทำวัตรเย็น เพลงชาติ/ทำวัตรเย็น เพลงชาติ/ทำวัตรเย็น เพลงชาติ/ทำวัตรเย็น เพลงชาติ/ทำวัตรเย็น
19.00 น. การศึกษาสงฆ์ นายสุนทร เสนาซุย ฮักแพงอีสาน ดร.อุดร/ผศ.ชอบ บอกข่าวเล่าธรรม วัฒนา สาทอง ท่องแดนพุทธภูมิ พม.ดาวสยาม และคณะ ท่องแดนพุทธภูมิ พม.ดาวสยาม และคณะ มจร.ส่องโลก พม.พิสิฐ วิสิฎฐปญฺโญ มจร.ส่องโลก พม.พิสิฐ วิสิฎฐปญฺโญ
20.00 น. ข่าวพระราชสำนัก ข่าวพระราชสำนัก ข่าวพระราชสำนัก ข่าวพระราชสำนัก ข่าวพระราชสำนัก ข่าวพระราชสำนัก ข่าวพระราชสำนัก
20.30 น. หมอลำเรื่องต่อกลอน เจ้าหน้าที่สถานี หมอลำเรื่องต่อกลอน เจ้าหน้าที่สถานี หมอลำเรื่องต่อกลอน เจ้าหน้าที่สถานี หมอลำเรื่องต่อกลอน เจ้าหน้าที่สถานี หมอลำเรื่องต่อกลอน เจ้าหน้าที่สถานี อยู่ในใจเสมอ รศ.อุดม บัวศรี อยู่ในใจเสมอ รศ.อุดม บัวศรี
21.00 น. คุยกันก่อนนอน ดร.อุดร คุยกันก่อนนอน ดร.อุดร คุยกันก่อนนอน ดร.อุดร คุยกันก่อนนอน ดร.อุดร คุยกันก่อนนอน ดร.อุดร ธรรมะก่อนนอน หลวงพี่น้อย ธรรมะก่อนนอน หลวงพี่น้อย
22.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี

          หมายเหตุ     ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘