ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 ตารางเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 1/2559
 ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 1/2559
 ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
 แนะนำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
 คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นที่ 61
 ระบบทะเบียนนิสิต (ตรวจผลการศึกษา)
 ระบบ e-Learning
  ศูนย์บัณฑิตศึกษา
  ห้องสมุด
 คู่มือการใช้ห้องสมุด
  ตารางเดินรถรับ-ส่ง นิสิต
 แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนิสิต
 คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย
 การแสดงคณะโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์
MCU Khon Kean TV
เทศนาธรรมโดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. โครงการปฏิบัติธรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

2016-10-09

นิสิตชมรมรัฐศาสตร์สัมพันธ์ออกค่ายอาสาแสงธรรมส่องใจปันน้ำใจสู่สังคม

2016-10-06

อาเซียนศึกษาบูรพาจารย์รำลึก ทำบุญอายุวัฒนะมงคล ๗๓ ปี พระเทพเมธี สมทบทุนสร้างมหาเจดีย์เทพเมธีอนุสรณ์

2016-09-22

พุทธปรัชญา กับ ความไม่เสมอภาคทางเพศ โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.

2016-09-20

พุทธปรัชญา กับ ความไม่เสมอภาคทางเพศ โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

2016-09-19

  ชมวีดิโอทั้งหมด

** ไม่เหมาะที่จะเปิดด้วย Internet Explorer

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 15 สิงหาคม 2557, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th
สถิติการเข้าชม
มีผู้เข้าชมแล้ว  330425  ครั้ง
(เริ่ม 1 เม.ย. 53)

เริ่มเก็บสถิติ 4 ธ.ค.2557