ตารางเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘
 ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
 ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 1/2558
 แผนการจัดห้องเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
 แนะนำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
 คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นที่ 61
 ระบบทะเบียนนิสิต (ตรวจผลการศึกษา)
 ระบบ e-Learning
  ศูนย์บัณฑิตศึกษา
  ห้องสมุด
 คู่มือการใช้ห้องสมุด
  ตารางเดินรถรับ-ส่ง นิสิต
 แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนิสิต
 คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย
 การแสดงคณะโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์
MCU Khon Kean TV
มหัศจรรย์ของฝากของที่ระลึกจังหวัดขอนแก่น

2015-09-22

รายการแสงธรรมส่องใจ เทิดไท้องค์ราชัน "วิถีพุทธ วิถีธรรม ในเทศกาลเข้าพรรษา"

2015-09-12

มองอีสานผ่าน NBT "บุญข้าวประดับดิน"

2015-09-12

มองอีสานผ่าน NBT ตอนธาตุเจดีย์กับวิถีชาวพุทธ

2015-09-11

มหาจุฬาพาสุข ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๕๘

2015-08-20

  ชมวีดิโอทั้งหมด

** ไม่เหมาะที่จะเปิดด้วย Internet Explorer

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 15 สิงหาคม 2557, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th
สถิติการเข้าชม
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน  245514  ครั้ง
(เริ่ม 1 เม.ย. 53)

เริ่มเก็บสถิติ 4 ธ.ค.2557