สมัครเรียน...
 ปฎิทินการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 3/2557
 ตารางบรรยายหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 3/2557 (Summer) ชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ตารางบรรยายหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต รายวิชาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา/การสอนภาษาไทย
 แนะนำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
 คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นที่ 61
 ระบบทะเบียนนิสิต (ตรวจผลการศึกษา)
 ระบบ e-Learning
 ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
  ศูนย์บัณฑิตศึกษา
  ห้องสมุด
 คู่มือการใช้ห้องสมุด
  ตารางเดินรถรับ-ส่ง นิสิต
 แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนิสิต
 คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย
 การแสดงคณะโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์
MCU Khon Kean TV
รายการมหาจุฬาฯพาสุข เทปที่ 2 มจร.ขก.ซ้อมรับปริญญาบัตร 2558

2015-05-14

รายการมหาจุฬาฯ พาสุข เทปที่ 1 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

2015-04-27

สรงน้ำ รดน้ำ ขอพร” ผู้บริหาร ในเทศกาลสงกรานต์ 58

2015-04-10

"หอมกลิ่นธรรม" โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระเท­พรัตนราชสุดาฯ

2015-04-01

แห่นาค โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2015-04-01

  ชมวีดิโอทั้งหมด

** ไม่เหมาะที่จะเปิดด้วย Internet Explorer

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 15 สิงหาคม 2557, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th
สถิติการเข้าชม
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน  248939  ครั้ง
(เริ่ม 1 เม.ย. 53)

เริ่มเก็บสถิติ 4 ธ.ค.2557