ตารางสอบปลายภาค ๑/๒๕๕๘
 ตารางเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘
 ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
 ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 1/2558
 แผนการจัดห้องเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
 แนะนำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
 คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นที่ 61
 ระบบทะเบียนนิสิต (ตรวจผลการศึกษา)
 ระบบ e-Learning
  ศูนย์บัณฑิตศึกษา
  ห้องสมุด
 คู่มือการใช้ห้องสมุด
  ตารางเดินรถรับ-ส่ง นิสิต
 แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนิสิต
 คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย
 การแสดงคณะโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์
MCU Khon Kean TV
unseen asean ตอนพระธาตุอาเซียน

2015-10-29

พิธีถวายราชสักการะพระปิยมหาราช

2015-10-28

ชาวพุทธกับประเพณีออกพรรษา

2015-10-28

การครองตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา

2015-10-27

พุทธศาสตร์อีสานศิลป์รำเทิดพระเกียรติ องค์พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕

2015-10-25

  ชมวีดิโอทั้งหมด

** ไม่เหมาะที่จะเปิดด้วย Internet Explorer

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 15 สิงหาคม 2557, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th
สถิติการเข้าชม
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน  256091  ครั้ง
(เริ่ม 1 เม.ย. 53)

เริ่มเก็บสถิติ 4 ธ.ค.2557