ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่สถานี

ทำเนียบผู้บริหาร / นักจัดรายการ

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผอ.สำนักงานวิทยาเขต/รอง ผอ.สถานีวิทยุฯ

ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
หัวหน้าสถานีวิทยุฯ

ดร.อุดร จันทวัน
ผู้รับใบอนุญาต

อาจารย์สาคร ศรีระวรรณ
ผู้ประกาศ

นายสุนทร เสนาซุย
ผู้ประกาศ

นายธงชัย ทองทุม
เจ้าหน้าที่สถานี/ฝ่ายธุรการ

นายชะรม สีผาย
เจ้าหน้าที่สถานี/ฝ่ายเทคนิค

นายวัฒนา สาทอง
เจ้าหน้าที่สถานี/ฝ่ายวิชาการ