ความหมาย: “ดอกบัวบาน” หมายถึง ความเป็นองค์กรวิถีพุทธอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาในการพัฒนาจิตใจ และสังคมระดับนานาชาติ “กลีบดอกบัวทั้ง๕” หมายถึง ยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น “ดอกบัวสีม่วง” หมายถึง บัวฉลองขวัญ หรือ “King of Siam” บ่งบอกความเป็นองค์กรพุทธในประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์

๑.การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในระดับนานาชาติ

๒.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศสูงสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมใน          ระดับนานาชาติ

๓.สื่อสารเชิงรุกอย่างเป็นระบบในระดับนานาชาติ

๔.เพื่อให้ได้การยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียระดับนานาชาติ

 

หลักการและเหตุผล

          สถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาและสังคมในระดับนานาชาติ มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (ระดับนานาชาติ) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสูง สื่อสารเชิงรุกอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้การยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีภารกิจสำคัญ คือ  ดำเนินกิจการต่างประเทศ ประสานงานความร่วมระหว่างองค์กรต่างประเทศ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ จัดทำวารสารวิชาการนานาชาติ และบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายในและภายนอก สถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่นได้กำหนด ตราสัญลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ คณะกรรมการบริหาร โครงสร้างบุคลากร ภาระงาน ปฏิทินการดำเนินโครงการ และแบบบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น

 

ปรัชญา

พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและบริการงานวิชาการสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมนานาชาติ

 

ปณิธาน

ส่งเสริมการก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ

 

ยุทธศาสตร์

๑.พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อสังคมระดับนานาชาติ

๒.ส่งเสริมงานวิจัย งานวิชาการเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ

๓.บริการวิชาการบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่ในระดับนานาชาติ

๔.รักษ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ

๕.มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

 

กลยุทธ์

๑.พัฒนาบุคลากรและนิสิตให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนเพื่อการก้าวเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมนานาชาติ

๒.พัฒนาวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

๓.พัฒนาสื่อการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย

๔.บริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่หน่วยงานภายในและภายนอก

๕.พัฒนาระบบการประสานงานกิจการต่างประเทศ

๖.ส่งเสริมงานวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย

๗.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเครือข่ายระดับนานาชาติ