ทำเนียบเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

รูปที่ ๑
พระวิบูลนิโรธกิจ
พ.ศ. ๒๔๗๙
วัดชัยประสิทธิ์
รูปที่ ๒
พระราชชัยมุนี
พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๕๑๙
วัดทรงศิลา
รูปที่ ๓
พระราชมงคลมุนี
พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๓๓
วัดชัยภูมิวนาราม
รูปที่ ๔
พระราชพรหมจริยคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๗
วัดทรงศิลา
รูปที่ ๕
พระเทพมงคลเมธี
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๕๖
วัดชัยสามหมอ
รูปที่ ๖
พระเทพภาวนาวิกรม วิ.
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน
วัดชัยภูมิพิทักษ์