การจัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่น

ปี พ.ศ.2527 เจ้าสำนักศาสนศึกษา-รองเจ้าสำนัก-ผู้ช่วยเจ้าสำนักฯ และคณาจารย์โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ ได้ประชุมเกี่ยวกับการขอจัดตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้ส่งพระจริยานิเทศก์ไปศึกษาลู่ทางความเป็นไปได้ตลอดถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการจัดตั้งวิทยาเขต และทาบทามพระมหาเปรียญที่จะจบการศึกษามาช่วยเป็นครูอาจารย์ ซึ่งได้พระอาจารย์ 2 รูปมาช่วยงานการศึกษา คือ
- พระมหาโสวิทย์ โกวิโท, ป.ธ.7, พ.ม., พธ.บ.
- พระมหาธีรพงษ์ อิงฺคาโภ, ป.ธ.3, M.A.

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2528 สภานายกและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติที่ประชุมอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่นได้ ตามหนังสือที่ 714/2528 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2528 แจ้งมติที่ประชุมสภาคณะกรรมการมหาวิทยาลัย อนุมัติให้จัดตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ตามที่เสนอทุกประการ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น แห่งนี้เป็นของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจังหวัดขอนแก่นทุกรูปทุกระดับเป็นเจ้าของร่วมกัน เพียงแต่อาคารเรียน สำนักงานธุรการต่าง ๆ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดธาตุเท่านั้นเอง พระภิกษุสามเณรทุกรูปที่มีคุณสมบัติ มีสิทธิ์ที่จะใช้สถานศึกษาแห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ใช้ความวิริยะอุตสาหะสติปัญญา ปรับปรุงส่งเสริมชีวิตตนเองให้มีค่าทั้งวิชาและคุณธรรม

การดำเนินงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น