รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ตามกรอบงบประมาณ ประจำปี 2564

ไตรมาสที่ 1

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการจัดทำแผนพัฒนาฯ/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี เอกสารแนบ - เอกสารแนบ
2โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ - - -
3โครงการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย - - -
4โครงการบุญกฐินมหาวิทยาลัย - - -

ไตรมาสที่ 2

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารแนบ - เอกสารแนบ
2โครงการสนับสนุนบุคลากรสายปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งตามสายปฎิบัติการวิชาชีพ(ชำนาญการ) - - -
3โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ เอกสารแนบ - เอกสารแนบ

ไตรมาสที่ 3

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยง - - -
2โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เอกสารแนบ - เอกสารแนบ

ไตรมาสที่ 4

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ - - -
2โครงการพิธีแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุการทำงาน - - -

ตลอดไตรมาส

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - - -
2โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ เอกสารแนบ - เอกสารแนบ

ไตรมาสที่ 1

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการเตรียมความพร้อมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EdPEx) เอกสารแนบ เอกสารแนบ -
2โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ -
3โครงการจัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรมการแสดง ประกวดศิลปวัฒนธรรม เอกสารแนบ - -

ไตรมาสที่ 2

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิตัล เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ - -
2โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน - - -
3โครงการพระไตรปิฏกสำหรับประชาชน - - -
4โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้าน วัด โรงเรียน รักษาศีล 5 เอกสารแนบ - เอกสารแนบ
5โครงการวิจัยสถาบัน - - -

ไตรมาสที่ 3

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ เอกสารแนบ - เอกสารแนบ
2โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการแก่สังคม - - -
3โครงการส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน เยาวชนสืบสานศิลปะวัฒนธรรม - - -

ไตรมาสที่ 4

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการสัมนาปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น - - -

ตลอดไตรมาส

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม

ไตรมาสที่ 1

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน - - -
2โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ - - -
3โครงการ OPEN HOUSE MCU.KK สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรม - - -
4โครงการจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษา - - -
5โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - - -

ไตรมาสที่ 2

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการพัฒนาศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติสิรินธร - - -
2โครงการฝึกประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่ระดับชาติและนานาชาติ - - -
3โครงการ MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ - - -
4โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - - -
5โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทุกหลักสูตร) - - -
6โครงการพัฒนาหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ (หลักสูตรบูรณาการ/หลักสูตร Non Degree) - - -
7โครงการเครือข่ายค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน - - -
8โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชนเข้มแข็ง - - -
9โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - - -
10โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน - - -

ไตรมาสที่ 3

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน - - -
2โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน - - -
3โครงการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC) - - -

ไตรมาสที่ 4

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม

ตลอดไตรมาส

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการการศูนย์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู - - -
2โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ป.ตรี เอกสารแนบ - -
3เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ - -
4โครงการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เอกสารแนบ - -

ไตรมาสที่ 1

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม

ไตรมาสที่ 2

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการอบรมผู้ดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุวิถีพุทธ - - -
2โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาภูมิภาคอินโดจีน - - -

ไตรมาสที่ 3

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการองค์ความรู้และให้บริการวิชาการ - - -
2โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนบูรณาการกับงานส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม - - -
3โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม - - -

ไตรมาสที่ 4

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการอบรมศาสนพิธีกรแกนนำ - - -
2โครงการพระสงฆ์กับการเป็นผู้นำในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น - - -
3โครงการพัฒนาชาวพุทธต้นแบบ - - -

ตลอดไตรมาส

ที่ โครงการ ขออนุมัติโครงการ เคลียร์ค่าใช้จ่าย รายงานเล่ม
1โครงการจัดทำวารสาร - - -