Proceedings

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีนโยบายดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว วิทยาเขตขอนแก่น มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้สู่สังคมให้หลากหลายและต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรในวิทยาเขตขอนแก่นเองเป็นตัวขับเคลื่อน และสำนักวิชาการก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ดำเนินบทบทและหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลภูมิปัญญา แหล่งคดีศึกษาค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ เวทีทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเป็นการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วยความสำคัญในด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงสนับสนุนให้มีการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ ในประเด็น “พุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” ด้วยความสำคัญที่ว่า ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะนวัตกรรมการวิจัยทางพระพุทธศาสนา เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นพื้นฐานทางวิชาการให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีให้กับนิสิตได้นำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน รวมถึงเป็นการสร้างองค์กรเครือข่ายการวิจัยในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งทำให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีคุณภาพ

ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ

หัวข้อ พุทธนวัตกรรมกับการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4
ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

“พุทธนวัตกรรมกับการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

Brenden Legros

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จุดธูปเทียน กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยและประจำบนแท่นพิธี ถวายสักการะอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามลำดับ ดังนี้
1. พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
2. พระอุดมปัญญาภรณ์, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
3. รศ.ดร. วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
4. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวรายงานต่อประธานพิธี

Hubert Hirthe

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการสร้างสังคมสันติสุข อย่างยั่งยืน”
- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบโล่ให้กับเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการ
- รศ.ดร. วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายเครื่องไทยธรรม

Cole Emmerich

พิธีเซ็น MOU

ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

Jack Christiansen

ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร

Alejandrin Littel

นำเสนอบทความวิชาการ

แบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ แต่ละห้อง

Willow Trantow

ประธานประจำห้องประชุมกลุ่มย่อยกล่าวสรุปและกล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ

-เสร็จพิธี
-ผู้เข้าร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วันเวลาและสถานที่

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

สถานที่จัดงาน

หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

อัตราค่าลงทะเบียน

สำหรับผู้นำเสนอบทความวิจัย

ผู้ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบ

เข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
- บาท
บทความระดับชาติ
1,000 บาท
บทความระดับนานาชาติ
1,500 บาท

โอนชำระค่าลงทะเบียน

ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 437-3-14880-5
ชื่อบัญชี นายสุรพล พรมกุล และ นายสุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

อาคารที่พัก

อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์: 096-765-6439, 043-000-838

Hotel 1

อาคารอาคันตุกะ

บริการห้องพักขนาดมาตรฐานและ VIP

Hotel 2

มีห้องรับรอง, Coffee shop

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

Hotel 3

ราคาห้องพัก

ห้องมาตรฐาน 500 บาท, VIP 1,000 บาท

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ที่อยู่

เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ผู้ประสานงาน

นางสาวสาริกา ไสวงาม โทร. 085-7521693
นางสาวมาริสา ไสวงาม โทร. 082-8558962
นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน โทร. 084-6369669

อีเมล

e-mail: kkmcunic@gmail.com