gov
udom
ksd
bb3
audit
rd
opdc
okmd
cgd
gpro

0

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน Prompt PAY

ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น เปิดบริการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน Mobile Banking ด้วยระบบพร้อมเพย์ (Prompt PAY / Wallet ID) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามหมายเลข ดังนี้

0

คณะครุศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. คณะครุศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบทะเบียนนิสิต ให้แก่คณาจารย์ในคณะ โดยมีพระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล คอยดูแลแนะนำ ตลอดการอบรม

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุดฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) >> ดาวน์โหลดเอกสาร

0

คณะครุศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. คณะครุศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบทะเบียนนิสิต ให้แก่คณาจารย์ในคณะ โดยมีพระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล คอยดูแลแนะนำ ตลอดการอบรม