น้อมกวายมุทิตาสักการะ

0 Comments

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอน้อมกวายมุทิตาสักการะ “พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.” รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสได้รับโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต” วิสิฐศาสนธุราทร มหาคณิสสร บวรสังมาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ั้้้นราช สถิต ณ วัดธาตพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น

ทดสอบ

0 Comments

ทดสอบระบบ

วิทยาเขตขอนแก่นรับมอบที่ดินจากผู้ใจบุญ

0 Comments

วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์เลย รับโอนที่ดิน จากนายวรพงศ์ ธนกิจเลิศสกุล จำนวน ๒๙ ไร่ ๖๓ ตารางวา มูลค่า ๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ในพิธีรับโอน และพิธีถวายที่ดินแก่ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัย พื้นที่บ้านตาดข่า ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย การนี้ได้รับความเมตตาจากรองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู, รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายอำเภอหนองหิน,