ประวัติกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล เป็นกลุ่มงานในสังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้กำหนดภารกิจ การแบ่งส่วนงาน และกลุ่มงานต่าง ๆ

ให้สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มีภารกิจเกี่ยวกับงานวิชาการของวิทยาเขตในส่วน (๑) งานทะเบียนและวัดผล (๒) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด (๓) งานวิจัย งานมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา และ (๔) งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นออกเป็น ๑ ส่วนงาน คือ ส่วนสนับสนุนวิชาการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ปฏิบัติงานจัดทำคู่มือ การรับสมัคร การคัดเลือกนิสิต และการลงทะเบียน กองทุนการศึกษา ข้อมูลนิสิต และให้บริการเกี่ยวกับทะเบียนประวัตินิสิต งานจัดทำระบบการวัดผลการศึกษา แจ้งผลการศึกษา ตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ออกหนังสือสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความสำคัญของกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

...