• 1ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
  • 2รอการตรวจสอบ
รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร
(ไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .gif เท่านั้น)

หลังจากกรอกใบสมัครเสร็จแล้ว ให้ชำระค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า สาขาจังหวัดขอนแก่น จำนวน 300 บาทได้ที่ส่วนงานคลังและพัสดุ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี

กรณีช่องกรอกข้อมูลใด ไม่สามารถใส่ข้อมูลได้ ให้ใส่ - แทน