ทำเนียบศิษย์เก่า

ที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล ประเภทสมาชิก สาขา/หลักสูตร จบการศึกษาปี พ.ศ. รุ่น (ส่วนกลาง) รุ่น (ขอนแก่น)
1 พระปลัดเกษฎา มหาปญฺโญ (ผาทอง) ใหม่หลักสพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์25605
2 นายชัยสิทธิ์ คำภู ใหม่การสอนสังคมศึกษา2540
3 พระรชต กตปุญฺโญ/มาตรสอน ใหม่ภาษาอังกฤษ254851
4 ดร.นิเทศ สนั่นนารี ใหม่ปรัชญา2536383
5 นิรันดร เลิศวีรพล สมทบวท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)254811
6 นางสาวดารุณี​ กุล​เพ็ชร​ สมทบการสอนภาษาไทย256062
7 นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน ใหม่พุทธศาสตรบัณฑิต2555-57
8 พูลสวสัดิ์ โคตพรหม ใหม่พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ254850
9 สามเณรภาณุวัฒน์ มูลเพีย ใหม่การสอนภาษาไทย255962
10 ผศ. พลเผ่า เพ็งวิภาศ ใหม่-0361
11 พระประภาสปัญญาคโม 4914
12 ผศ.สัญญา สะสอง 393
13 พระจุ่น ปัญญาวุโท
14 ดร.สมัย บุษราคัม
15 ดร.ประดิษฐ์ ดีเลิศ
16 นายอุทัย จารุธมฺโม
17 พระมหาสุรชาติ สิริเตโช
18 นายสุระ พิเภก
19 นายอุทัย วรเมธีศรีสกุล
20 พระครูโพธิธรรมานุศาสก์
21 ดร.ภพงษ์ ปรินแคน
22 นายสุชาติ รักษ์มณี
23 นายปัญญาวิมล เส็งตากแดด
24 พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ ธมฺมานน
25 พระทับทอง สุวรรณวิเศษ
26 ดร.กฤษฎา สีจันทร์ฮด
27 นางศุภาณี ดาทุมมา
28 นายทรงพล โชติกเวชกุล
29 นายลัหชาติ ทันที
30 นายเทวฤทธิ์ ศรไชยพล
31 พระเดษ ศรีภูงา
32 นายสมเดช นามเกตุ
33 นางสะอาด ผ่านวงษ์
34 นายอนุวัติ มูลกัน
35 พระมหาสมัย ทาวงษ์
36 พระครูสมุสุกัน ไปคง
37 พระครูวรดิตถ์ธรรมภรณ์
38 นายวรเวช ศิริประเสริฐศรี
39 พระปลัดวราวุฒิ มหาวโร
40 ดร.ภพธร แก้งขัน
41 นายสำอาง จันทนนตรี
42 นางเอมอร จันทนนตรี
43 น.ส.พิริยา พิทยาวัฒนชัย
44 น.ส.นนทรัตน์ บุญจรัศ์
45 นายเสฐียรลภัส กองทรัพย์
46 ดร.ปางธาราไพร นราพงศ์พุทธ์
47 นายชำนาญ ไผครบุรี
48 นายวิชัย ลุนล่อน
49 นายสมควร นามสีฐาน
50 นายชัชวาลย์ เทียงเป
51 นายสงวน เพ็ญจันทร์
52 ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ใหม่รัฐศาสตร์25474813
53 นายรินทอง แก้วทุม ใหม่ภาษาอังกฤษ25594827
54 นายอ๊อต โนนกระยอม
55 นายทองพูน ทองนาค
56 นายนันทภูมิ ภูมิอริยภิญโญ ใหม่รัฐศาสตร์2553-1
57 นายศุภกฤต เทศกำจร ใหม่พระพุทธศาสนา25474914
58 นางสาวอรอุมา ชุมสิงห์ ใหม่สังคมศึกษา0063
59 นายจรัญ ผุสิมมา ใหม่ปรัชญา25464813
60 พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร ใหม่พุทธศาสตรบัณฑิต25591313
61 นายสุรพล พรมกุล ใหม่การสอนสังคมศึกษา2542449
62 นางสาวนิตยา ภูบังมาศ ใหม่การสอนภาษาไทย25596227
63 นายชัยภัทร ปทุมทา ใหม่พระพุทธศาสนา25525419
64 นายวิเชียร ซองทอง ใหม่การเมืองการปกครอง25471449
65 นายโฆษิต คุ้มทั่ว ใหม่พระพุทธศาสนา254946
66 นายช่วย ทะสีละ ใหม่ภาษาอังกฤษ25454813
67 วรุธ ช่อทับทิม ใหม่ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู2552-1
68 ผศ.ดร. จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ 0
69 นายอุทัย วรเมธีศรีสกุล 0
70 นายสังเวียน วรเกษ 0
71 นางหรทิพย์ พัตรเจริญ 0
72 นาย จรัญ ผุสิมมา 0
73 นาย สุชาติ รักษ์มณี 0
74 ผศ.ดร. วิทยา ทองดี 0
75 นาย สิทธิพล เวียงธรรม 0
76 ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ 0
77 น.ส.กัญยุพา สรรพศรี 0
78 นาย ปัญญา เสนาเวียง 0
79 นาย ปัญญา ปักกาสี 0
80 พระครูสุตชาครธรรม 0
81 ร.ต.อ. จงกร ปาพา 0
82 นายพิชญ์ พรอยู่ศรี 0
83 พระอุดมปัญญาภรณ์ 0
84 นางเฉลิมศรี ไชยเดช 0
85 นายจำรูญ แก้วไขแสง 0
86 นายหัฏกรณ์ แก่นแก้ว 0
87 น.ส.ปัมทมา วรรณคำ 0
88 นางหรทิพย์ บัตรเจริญ 0
89 พ.ต.ท.ศุภชัย เชื้อกรุงเทพ 0
90 นายสังวร วรไวย์ 0
91 นางสุมาลี รัตนทิพย์ 0
92 ผศ.ดร.สุนทร ปัญญะหงษ์ 0
93 นายสุขสมัย น่าบัณฑิตย์ 0
94 พระอธิการวงดิแก้ว วราโภ 0
95 นางศิริลักษณ์ วะไวย์ 0
96 พ.อ.พุทธิพงศ์ แสงจันทร์ 0
97 ผศ.ประกอบ โคตรมีกอง 0
98 นายธนรัฐ อดทน 0
99 นายชัยรัตน์ มาสอน 0
100 นายพูลศิรฺ โคตรชมภู 0
101 นายณัฐพันธ์ คำเวียง 02459
102 นายสุกัณท์ เรืองศักดิ์ 0
103 ร้อยเอกพรชัย แสงอุ่น 0
104 นายสุทิน ไกยแจ่ม 0
105 นายสถิต แก้วปัญญา 0
106 นายไมตรี คำโนนจาน 0
107 รอ. วิชิต อดกลั้น 0
108 รอ. วิชิต อดกลั้น 0
109 นางเฉลิมศรี ไชยเดช 0
110 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี 0
111 ดร. สุรพล ทามกุล 0
112 นายสุทร สมลือแสน 0
113 น.ส. จิตรา สัมมา 0
114 นายพิเชษฐ์ ศรีสุข 0
115 พ.ต.ท. ศุภชัย เชื้อพุงเทพ 0
116 ผศ.ดร. ชาญชัย ฮวดศรี 0
117 อ. นิเทศ สนันนารี 0
118 นาย ทองพลู ทองนาค 0
119 น.ส. อัศริยา พยัคฆวรรณ 0
120 น.ส. ยุวดี โสพุดอ่อน 0
121 น.ส. อรพิน ปะกินังเต 0
122 นาย บุญส่ง นาแสวง 0
123 นาย สังวรณ์วรไวย 0
124 นางสาว พิมทพา วรรณคำ 0
125 นางสุมาลี รัตนทิพร 0
126 นายสุขสมัย นาบัณฑิตย์ 0
127 นายวัน สุวรรณพงษ์ 0
128 นายชำนาญ ไผครบุรี 0
129 นายสมควร นามสีฐาน 0
130 นายสงวน เพ็ญจันทร์ 0
131 นายสุพัฒน์ ศรีกงพาน ใหม่สังคมศึกษา255355
132 นายกฤษณา ใหม่ปรัชญา25461348
133 ชานนท์ ใหม่การสอนภาษาไทย2560ุ62-
134 นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ ใหม่การสอนสังคมศึกษา25621
135 นายวิเชียร พิสุทธิเลิศมานะ สมทบรัฐศาสตร์(การปกครอง)255759
136 นางสาวสิรินาถ จันทวงษ์ สมทบการสอนภาษาไทย25606363
137 น.ส.กรรวี อุดทามูล สมทบรัฐศาสตร์(การปกครอง)255961
138 นางสาวพิศมัย บุษราคัมภ์ สมทบการสอนภาษาไทย256056
139 กัลยา เหล่าสุวรรณ์ สมทบการสอนภาษาไทย2560-62
140 พยัคฆ์​ ทิพย์รีย์ ใหม่สังคมศึกษา2561-64

(คลิกที่รายชื่อ เพื่อดูรายละเอียด)