ทำเนียบศิษย์เก่า

ที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล ประเภทสมาชิก สาขา/หลักสูตร จบการศึกษาปี พ.ศ. รุ่น (ส่วนกลาง) รุ่น (ขอนแก่น)
1 พระปลัดเกษฎา มหาปญฺโญ (ผาทอง) ใหม่หลักสพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์25605
2 นายชัยสิทธิ์ คำภู ใหม่การสอนสังคมศึกษา2540
3 พระรชต กตปุญฺโญ/มาตรสอน ใหม่ภาษาอังกฤษ254851
4 ดร.นิเทศ สนั่นนารี ใหม่ปรัชญา2536383
5 นิรันดร เลิศวีรพล สมทบศึกษาศาสตรบัณฑิต2539--
6 นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน ใหม่พุทธศาสตรบัณฑิต2555-57
7 พูลสวสัดิ์ โคตพรหม ใหม่พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ254850
8 สามเณรภาณุวัฒน์ มูลเพีย ใหม่การสอนภาษาไทย255962
9 ผศ. พลเผ่า เพ็งวิภาศ ใหม่-0361
10 พระประภาสปัญญาคโม 4914
11 ผศ.สัญญา สะสอง 393
12 พระจุ่น ปัญญาวุโท
13 ดร.สมัย บุษราคัม
14 ดร.ประดิษฐ์ ดีเลิศ
15 นายอุทัย จารุธมฺโม
16 พระมหาสุรชาติ สิริเตโช
17 นายสุระ พิเภก
18 นายอุทัย วรเมธีศรีสกุล
19 พระครูโพธิธรรมานุศาสก์
20 ดร.ภพงษ์ ปรินแคน
21 นายสุชาติ รักษ์มณี
22 นายปัญญาวิมล เส็งตากแดด
23 พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ ธมฺมานน
24 พระทับทอง สุวรรณวิเศษ
25 ดร.กฤษฎา สีจันทร์ฮด
26 นางศุภาณี ดาทุมมา
27 นายทรงพล โชติกเวชกุล
28 นายลัหชาติ ทันที
29 นายเทวฤทธิ์ ศรไชยพล
30 พระเดษ ศรีภูงา
31 นายสมเดช นามเกตุ
32 นางสะอาด ผ่านวงษ์
33 นายอนุวัติ มูลกัน
34 พระมหาสมัย ทาวงษ์
35 พระครูสมุสุกัน ไปคง
36 พระครูวรดิตถ์ธรรมภรณ์
37 นายวรเวช ศิริประเสริฐศรี
38 พระปลัดวราวุฒิ มหาวโร
39 ดร.ภพธร แก้งขัน
40 นายสำอาง จันทนนตรี
41 นางเอมอร จันทนนตรี
42 น.ส.พิริยา พิทยาวัฒนชัย
43 น.ส.นนทรัตน์ บุญจรัศ์
44 นายเสฐียรลภัส กองทรัพย์
45 ดร.ปางธาราไพร นราพงศ์พุทธ์
46 นายชำนาญ ไผครบุรี
47 นายวิชัย ลุนล่อน
48 นายสมควร นามสีฐาน
49 นายชัชวาลย์ เทียงเป
50 นายสงวน เพ็ญจันทร์
51 ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น ใหม่รัฐศาสตร์25474813
52 นายรินทอง แก้วทุม ใหม่ภาษาอังกฤษ25594827
53 นายอ๊อต โนนกระยอม
54 นายทองพูน ทองนาค
55 นายนันทภูมิ ภูมิอริยภิญโญ ใหม่รัฐศาสตร์2553-1
56 นายศุภกฤต เทศกำจร ใหม่พระพุทธศาสนา25474914
57 นางสาวอรอุมา ชุมสิงห์ ใหม่สังคมศึกษา0063
58 นายจรัญ ผุสิมมา ใหม่ปรัชญา25464813
59 พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร ใหม่พุทธศาสตรบัณฑิต25591313
60 นายสุรพล พรมกุล ใหม่การสอนสังคมศึกษา2542449
61 นางสาวนิตยา ภูบังมาศ ใหม่การสอนภาษาไทย25596227
62 นายชัยภัทร ปทุมทา ใหม่พระพุทธศาสนา25525419
63 นายวิเชียร ซองทอง ใหม่การเมืองการปกครอง25471449
64 นายโฆษิต คุ้มทั่ว ใหม่พระพุทธศาสนา254946
65 นายช่วย ทะสีละ ใหม่ภาษาอังกฤษ25454813
66 วรุธ ช่อทับทิม ใหม่ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู2552-1
67 ผศ.ดร. จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ 0
68 นายอุทัย วรเมธีศรีสกุล 0
69 นายสังเวียน วรเกษ 0
70 นางหรทิพย์ พัตรเจริญ 0
71 นาย จรัญ ผุสิมมา 0
72 นาย สุชาติ รักษ์มณี 0
73 ผศ.ดร. วิทยา ทองดี 0
74 นาย สิทธิพล เวียงธรรม 0
75 ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ 0
76 น.ส.กัญยุพา สรรพศรี 0
77 นาย ปัญญา เสนาเวียง 0
78 นาย ปัญญา ปักกาสี 0
79 พระครูสุตชาครธรรม 0
80 ร.ต.อ. จงกร ปาพา 0
81 นายพิชญ์ พรอยู่ศรี 0
82 พระอุดมปัญญาภรณ์ 0
83 นางเฉลิมศรี ไชยเดช 0
84 นายจำรูญ แก้วไขแสง 0
85 นายหัฏกรณ์ แก่นแก้ว 0
86 น.ส.ปัมทมา วรรณคำ 0
87 นางหรทิพย์ บัตรเจริญ 0
88 พ.ต.ท.ศุภชัย เชื้อกรุงเทพ 0
89 นายสังวร วรไวย์ 0
90 นางสุมาลี รัตนทิพย์ 0
91 ผศ.ดร.สุนทร ปัญญะหงษ์ 0
92 นายสุขสมัย น่าบัณฑิตย์ 0
93 พระอธิการวงดิแก้ว วราโภ 0
94 นางศิริลักษณ์ วะไวย์ 0
95 พ.อ.พุทธิพงศ์ แสงจันทร์ 0
96 ผศ.ประกอบ โคตรมีกอง 0
97 นายธนรัฐ อดทน 0
98 นายชัยรัตน์ มาสอน 0
99 นายพูลศิรฺ โคตรชมภู 0
100 นายณัฐพันธ์ คำเวียง 02459
101 นายสุกัณท์ เรืองศักดิ์ 0
102 ร้อยเอกพรชัย แสงอุ่น 0
103 นายสุทิน ไกยแจ่ม 0
104 นายสถิต แก้วปัญญา 0
105 นายไมตรี คำโนนจาน 0
106 รอ. วิชิต อดกลั้น 0
107 รอ. วิชิต อดกลั้น 0
108 นางเฉลิมศรี ไชยเดช 0
109 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี 0
110 ดร. สุรพล ทามกุล 0
111 นายสุทร สมลือแสน 0
112 น.ส. จิตรา สัมมา 0
113 นายพิเชษฐ์ ศรีสุข 0
114 พ.ต.ท. ศุภชัย เชื้อพุงเทพ 0
115 ผศ.ดร. ชาญชัย ฮวดศรี 0
116 อ. นิเทศ สนันนารี 0
117 นาย ทองพลู ทองนาค 0
118 น.ส. อัศริยา พยัคฆวรรณ 0
119 น.ส. ยุวดี โสพุดอ่อน 0
120 น.ส. อรพิน ปะกินังเต 0
121 นาย บุญส่ง นาแสวง 0
122 นาย สังวรณ์วรไวย 0
123 นางสาว พิมทพา วรรณคำ 0
124 นางสุมาลี รัตนทิพร 0
125 นายสุขสมัย นาบัณฑิตย์ 0
126 นายวัน สุวรรณพงษ์ 0
127 นายชำนาญ ไผครบุรี 0
128 นายสมควร นามสีฐาน 0
129 นายสงวน เพ็ญจันทร์ 0
130 นายสุพัฒน์ ศรีกงพาน ใหม่สังคมศึกษา255355
131 นายกฤษณา ใหม่ปรัชญา25461348

(คลิกที่รายชื่อ เพื่อดูรายละเอียด)