คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๒
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวน  ๓๐ หน่วยกิต

        ๑) วิชาบังคับ  จำนวน  ๑๘  หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๑               มนุษย์กับสังคม (Man  and  Society )               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน

๐๐๐ ๑๐๒               กฎหมายทั่วไป (General  Law)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น

๐๐๐ ๑๐๗               เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Technique  of  Higher  Learning)               (๒) (๒-๐-๔)
                              ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์

๐๐๐ ๑๐๘               ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction  to  Philosophy)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระสำคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก

๐๐๐ ๑๐๙               ศาสนาทั่วไป (Religions)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักคำสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย

๐๐๐ ๑๑๔               ภาษากับการสื่อสาร (Language  and  Communication)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ

๐๐๐ ๑๑๕               ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction  to  Linguistics)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์

๐๐๐ ๑๓๙               คณิตศาสตร์เบื้องต้น (Basic  Mathematics)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี้ปริมาณ  ค่าความจริง  ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่าความจริง  การสมมูลกัน  การให้เหตุผล  เซต  ความหมายเซต  ประเภทเซต  เซตย่อย  การเท่ากันของเซต  การดำเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการประยุกต์เซต  จำนวนจริง  ระบบจำนวนจริง  คุณสมบัติของจำนวนจริง  สมการ  อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชั่น  ฟังชั่นเชิงซ้อน  แมตริกซ์  การดำเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อินเวอร์ส  แมตริกซ์

๐๐๐ ๒๑๐               ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (Introduction  to  Logic)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษานิมิต คำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์

๐๐๐ ๒๓๘               สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (Basic  Statistics  and  Research)               ๒ (๒-๐-๔)
                               ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจกแจงความถี่  การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และความเบ้  ส่วนเบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น  ค่าสถิติ  Z  T  และ  F  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย


        ๒) วิชาเลือก  จำนวน  ๑๒  หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๓               การเมืองกับการปกครองของไทย (Politics  and  Thai  Government)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองพัฒนาการการเมืองการปกครองของไทยสถาบันทางการเมืองและการปกครองของไทยกระบวนการทางการเมืองของไทยการจัดระเบียบการปกครองของไทยและพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย

๐๐๐ ๑๐๔               เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics  in  Daily  Life)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การทำงานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา  และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ

๐๐๐ ๑๐๕               มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man  and  Environment)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

๐๐๐ ๑๐๖               เหตุการณ์โลกปัจจุบัน (Current  World  Affairs)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์สำคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน

๐๐๐ ๑๑๖               ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic  English)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านาม (Article)  การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและคำศัพท์ต่าง ๆ

๐๐๐ ๑๑๗               ภาษาอังกฤษชั้นสูง (Advanced  English)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคำศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา

๐๐๐ ๑๑๘               ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น (Basic  Sanskrit)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๙               ภาษาสันสกฤตชั้นสูง (Advanced  Sanskrit)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๒๐               ภาษาไทยเบื้องต้น (Basic  Thai)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาไทย   ฟังคำสั่ง  คำบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง  พูด  ทักทาย  ขอบคุณ ขอโทษ  ขออนุญาต แนะนำตัวเอง  แนะนำผู้อื่น บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  สนทนาได้ทั้งคำที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม

๐๐๐ ๑๒๑               ภาษาไทยชั้นสูง (Advanced  Thai)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่านหนังสือพิมพ์และตำราวิชาการ  การเขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย 

๐๐๐ ๑๒๘               ภาษาจีนเบื้องต้น (Basic  Chinese)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน

๐๐๐ ๑๒๙               ภาษาจีนชั้นสูง (Advanced  Chinese)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน

๐๐๐ ๑๓๐               ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Basic  Japanese)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน

๐๐๐ ๑๓๑               ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง (Advanced  Japanese)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน

๐๐๐ ๑๓๕               ภาษาฮินดีเบื้องต้น (Basic  Hindi)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบคำ  และระบบประโยค  ฝึกการฟังอ่านเขียนสนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน

๐๐๐ ๑๓๖               ภาษาฮินดีชั้นสูง (Advanced  Hindi)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน

๐๐๐ ๒๑๑               วัฒนธรรมไทย (Thai  Culture)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย

๐๐๐ ๒๑๒               มนุษย์กับอารยธรรม (Man  and  Civilization)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๐๐๐ ๒๑๓               ชีวิตกับจิตวิทยา (Life  and  Psychology)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการดำรงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม

๐๐๐ ๒๔๑               วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา (Physical  Science  and  Technology)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทางการเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลดต้นทุนการผลิต  การเพิ่มผลผลิต  การขนส่ง  การสื่อสาร  เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

๐๐๐ ๒๔๒               พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Introduction to Computer  and  Information  Technology)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ   จริยธรรมและสังคมไซเบอร์

๐๐๐ ๒๖๔               สันติศึกษา (Peace  Education)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง อีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข

๐๐๐ ๒๖๕               ภาวะผู้นำ (Leadership)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำกับการใช้การสื่อสารที่เอื้ออาทร ผู้นำกับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ วิสัยทัศน์ผู้นำ ผู้นำกับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้นำตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้นำในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้นำของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก

๐๐๐ ๒๖๖               หลักธรรมาภิบาล (Good  Governance)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า


๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๑๘ หน่วยกิต

               ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

                              ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  จำนวน  ๘  หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๔๗               พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka Studies)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษากำเนิดความเป็นมาและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎกการจำแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎกคำอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษรลำดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทยและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก

๐๐๐ ๑๔๘               พระวินัยปิฎก (Vinaya Pitaka)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาประวัติความเป็นมาความหมายโครงสร้างของพระวินัยปิฎกเลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่สำคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ภิกขุนีวิภังค์มหาวรรคจุลวรรคและปริวารโดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก

๐๐๐ ๑๔๙               พระสุตตันตปิฎก (Suttanta Pitaka)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่สำคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  ๕  นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ

๐๐๐ ๑๕๐               พระอภิธรรมปิฎก (Abhidhamma Pitaka)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  เนื้อหาสาระ  ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ จิต  เจตสิก  รูป และนิพพาน  โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ


                              ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  จำนวน  ๑๒ หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๕๘               ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสำคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต

๐๐๐ ๒๕๙               เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา (Buddhist Festival and Traditions)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง

๐๐๐ ๒๖๐               การปกครองคณะสงฆ์ไทย (Thai Sangha Administration)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ คำสั่งและประกาศที่สำคัญของคณะสงฆ์การประยุกต์การปกครองและการบริหารในปัจจุบันสำหรับคณะสงฆ์ไทย

๐๐๐ ๒๖๑               ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ (Dhamma in English)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ

๐๐๐ ๒๖๒               ธรรมนิเทศ (Dhamma Communication)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย

๐๐๐ ๒๖๓               งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (Research  and  Literary  Works  on  Buddhism)               ๒ (๒-๐-๔)
                              ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว)วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส  กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี(วิลาส  ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


                              ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  จำนวน  ๔ หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๕๑               ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (Buddhist Meditation I)               (๒) (๑-๒-๔)
                              ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและนำไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกำหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ 

๐๐๐ ๑๕๒               ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ (Buddhist Meditation II)               ๑ (๑-๒-๔)
                              ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกำหนด ๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์

๐๐๐ ๒๕๓               ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (Buddhist Meditation III)               (๒) (๑-๒-๔)
                              ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งกำหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์

๐๐๐ ๒๕๔               ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ (Buddhist Meditation IV)               ๑ (๑-๒-๔)
                              ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งกำหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์

๐๐๐ ๓๕๕               ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (Buddhist Meditation V)               (๒) (๑-๒-๔)
                              ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกำหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์

๐๐๐ ๓๕๖               ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ (Buddhist Meditation VI)               ๑ (๑-๒-๔)
                              ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร  อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกำหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์

๐๐๐ ๔๕๗               ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ (Buddhist Meditation VII)                ๑ (๑-๒-๔)
                              ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งกำหนด  ส่งและสอบอารมณ์


               ๒.๒  วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

                              ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๔ หน่วยกิต

๒๐๐ ๑๐๑               ความเป็นครูวิชาชีพ (Professional Teacher)               ๓ (๓-๐-๖)
                              รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู สภาพงานครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะสำคัญของความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับครูและวิชาชีพครู เพื่อการเป็นครูที่มีสมรรถนะสูง มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสา การอุทิศตนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสาและอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนและสังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

๒๐๐ ๑๐๒               ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture)               ๓ (๒-๒-๕)
                              รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย วัฒนธรรมไทย การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและการดำเนินชีวิตเพื่อการสื่อสารและพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

๒๐๐  ๑๐๓               จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teachers)               ๓ (๒-๒-๕)
                              รู้และเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว การให้คำปรึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในการช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพโดยคำนึงถึงวิธีการเรียนรู้ (Learning styles) ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน การประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ

๒๐๐  ๒๐๔               ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร (Educational  Philosophy and Curriculum Development)               ๓ (๒-๒-๕)
                              รู้และเข้าใจ แนวคิดทฤษฏีทางปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปรัชญาการศึกษา พุทธปรัชญา ทฤษฏีหลักสูตร แนวคิดทางศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทย และสามารถบูรณาการเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร รวมทั้งสามารถนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร และนำผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒๐๐  ๒๐๕               การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (Learning Design and Classroom Management)               ๓ (๒-๒-๕)
                              รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการออกแบบการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้และยุทธวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การบริหารจัดการและสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการความรู้ทั้งมวลไปใช้ในการวางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active learning) และแผนการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning) ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร

๒๐๐  ๓๐๖               นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Innovation and Information Technology)               ๓ (๒-๒-๕)
                              รู้และเข้าใจ แนวคิด ทฤษฏีและความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สามารถใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการสื่อสาร ออกแบบ พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

๒๐๐  ๓๐๗               การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน (Learning and Learner Assessment)               ๓ (๒-๒-๕)
                              รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฏี หลักการและกระบวนการวัดประเมินการเรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้แบบต่างๆ การออกแบบ สร้าง การพัฒนาและเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งเป็นรายบุคคลและชั้นเรียน โดยคำนึงถึงมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณภาพของการวัดประเมิน ความเหมาะสมกับบริบทชั้นเรียนและความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เพื่อให้สามารถออกแบบการวัดประเมินการเรียนรู้ สำหรับแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ออกแบบและดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

๒๐๐  ๓๐๘               การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Research for Learning Development)               ๓ (๒-๒-๕)
                              รู้และเข้าใจ ความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน วิธีวิทยาการวิจัยรูปแบบต่างๆ เน้นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การนำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยสำหรับแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

                              ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๑๒ หน่วยกิต

๒๐๐ ๑๐๙               ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ (Practicum in School ๑)               ๒ (๑-๒-๓)
                              รู้ เข้าใจ และศึกษาสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน สภาพงานครู  การจัดการเรียนรู้ในสภาพห้องเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับเป็นรายบุคคล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๒๐๐ ๒๑๐               ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ (Practicum in School ๒)               ๒ (๑-๒-๓)
                              รู้และเข้าใจการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดทำสื่อและเทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์จำลอง และปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา  สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๒๐๐ ๒๑๐               ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ (Practicum in School ๓)                ๒ (๐-๔-๒)
                              ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา วางแผน ออกแบบเนื้อหากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเอก แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน บันทึกข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนเป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๒๐๐ ๔๑๒               ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (School Internship)               ๖ (๐-๑๘-๐)
                              ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเอกสู่การปฏิบัติการสอน โดยใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ สามารถวัดและประเมินผลและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

                              ๒.๓.๑ วิชาเอกไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต

                                             ๑) วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต

๒๐๔ ๒๐๑               ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  (Thai Linguistics)               ๓(๓-๐-๖)
                              ลักษณะของภาษาไทยตามหลักภาษาศาสตร์ ในด้านระบบเสียง พยางค์ คำ วลี และประโยค เพื่อนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการสอนภาษาไทย

๒๐๔  ๒๐๒               วรรณคดีไทยปริทัศน์ (Thai Literature Review)               ๓(๓-๐-๖)
                              ความหมายและประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย การปริทัศน์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยประเภทต่างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยแบบบูรณาการ   

๒๐๔  ๒๐๓               การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน (Reading and Writing Skill Development)               ๓(๒-๒-๕)
                              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง การเลือกใช้คำ การสร้างประโยค การแต่งคำประพันธ์ การเขียนบทความ และหนังสือราชการ โดยใช้ภาษาที่เหมาะสม การประเมินทักษะการอ่านและการเขียน และการออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๒๐๔  ๒๐๔               หลักภาษาไทย (Thai Grammar)               ๓(๓-๐-๖)
                              ลักษณะของภาษาไทยด้านอักษร เสียง พยางค์ คำ วลี ประโยค หลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนคำ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

๒๐๔  ๓๐๕               วิวัฒนาการของภาษาไทย  (Evolution of Thai)               ๒(๒-๐-๔)
                              ประวัติของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยด้านเสียง ตัวอักษร คำ ความหมาย และไวยากรณ์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน  

๒๐๔  ๓๐๖               ร้อยกรองไทย (Thai Poetry)               ๓(๓-๐-๖)
                              รูปแบบของร้อยกรองไทยประเภทต่าง ๆ ลักษณะเนื้อหา  ลีลา วรรณศิลป์ของร้อยกรองในแต่ละสมัย การถอดคำประพันธ์  ฝึกเขียนและฝึกอ่านคำประพันธ์รูปแบบต่างๆ 

๒๐๔  ๓๐๗               คติชนวิทยา (Folklore)               ๓(๓-๐-๖)
                              ความหมาย ประวัติ ประเภท และคุณค่าของคติชน วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของคติชนในบริบทของสังคมไทย วิเคราะห์คติชนในแต่ละท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

๒๐๔  ๓๐๘               วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (Management metodes for learning Thai Language)               ๓(๒-๒-๕)
                              ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย ทักษะและวิธีการสอนที่ใช้ในการสอนภาษาภาษาไทย วิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยขั้นพื้นฐาน การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและการวัดและประเมินผลการสอนวิชาภาษาไทย และการสาธิตการสอน

๒๐๔  ๓๐๙               การใช้ภาษาไทย (Usage of Thai)               ๓(๒-๒-๕)
                              หลักการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย วัฒนธรรมการใช้ภาษา      ในการ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ทักษะการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาวิชาการและภาษาในชีวิตประจำวัน  ศิลปะการใช้ภาษา หลักการพูด การเล่าเรื่องราว การแสดงความรู้สึกนึกคิด การพูดโน้มน้าวใจ บุคลิกภาพ และการพูดในโอกาสต่างๆ

๒๐๔  ๓๑๐               การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย (Research and innovation in Thai language teaching)               ๓(๒-๒-๕)
                              การออกแบบนวัตกรรมด้วยระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย การเลือกประเภทนวัตกรรม การเลือกหัวข้อวิจัย การนำเสนอโครงร่างตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย การผลิตนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอน การนำนวัตกรรมไปพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลนวัตกรรมและงานวิจัย

๒๐๔  ๓๑๑               วรรณกรรมเปรียบเทียบ   (Comparative Literature)               ๓(๓-๐-๖)
                              หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวทางการเปรียบเทียบวรรณกรรมด้านสารัตถะสัมพันธ์ของตัวบทและบริบทตามแนวคิดประยุกต์ ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ ของวรรณคดีไทยและวรรณคดีสากล

๒๐๔  ๓๑๒               ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (Foreign Languages in Thai)               ๓(๓-๐-๖)
                              ประวัติและลักษณะสำคัญของภาษาต่างประเทศต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทในภาษาไทย ที่มา รากศัพท์ การกลายรูปคำ การกลายเสียง การกลายความหมายลักษณะสำคัญที่แตกต่างกัน  ของภาษานั้น ๆ

๒๐๔  ๓๑๓               การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching Thai for Foreign Language)               ๒(๒-๐-๔) 
                              เทคนิควิธีการสอนภาษาไทย  การออกแบบวิธีสอนโดยเน้นสัมพันธ์การใช้ทักษะทางภาษา  การฟัง พูด อ่าน เขียน  และการนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาตามสภาพจริง

๒๐๔  ๔๑๔               บัณฑิตนิพนธ์ทางการสอนภาษาไทย (Independent Studies in Teaching Thai language)               ๓(๐-๖-๖)
                              ศึกษาค้นคว้า เลือกหัวข้อวิจัย จัดทำรายงานการวิจัยภาคสนามที่สามารถประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทย นำเสนอผลงานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

                                             ๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต

๒๐๔  ๒๑๕               วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย (Thai Textbooks Analysis)               ๒(๒-๐-๔)
                              ศึกษาความเป็นมาของหนังสือเรียนภาษาไทยนับตั้งแต่หนังสือจินดามณี จนถึงหนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามหลักสูตรปัจจุบัน  โดยวิเคราะห์วัตถุประสงค์  เนื้อหา  การใช้ภาษา  กิจกรรม  การเรียนการสอน  การประเมินผลหนังสือเรียนในระดับต่าง ๆ การใช้หนังสือเรียนเพื่อการเรียนการสอน  การเปรียบเทียบการจัดหนังสือเรียนภาษาไทยของแต่ละหลักสูตร

๒๐๔  ๓๑๖               วรรณคดีวิจารณ์ (Literary Criticism)               ๓(๓-๐-๖)
                              หลักเกณฑ์ ทฤษฎีและแนวการวิจารณ์วรรณคดีประเภทต่างๆ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยประเภทต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย

๒๐๔  ๓๑๗               ภาษาไทยถิ่น (Thai Dialects)               ๒(๒-๐-๔)
                              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาถิ่น ระบบเสียง คำ ประโยคของภาษาไทยถิ่นต่างๆ เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นต่างๆ กับภาษาไทยมาตรฐาน 
กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย  

๒๐๔  ๔๑๘               ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย (Pali and Sanskrit in Thai)               ๓(๓-๐-๖)
                              ประวัติและลักษณะภาษาบาลีและสันสกฤต การยืมคำภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงทางเสียง คำและความหมาย ตลอดจนหลักการสังเกตคำบาลีและสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย

๒๐๔  ๔๑๙               ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์ (Creative language skills for radio and television programs)               ๓(๓-๐-๖)
                              การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะภาษา เพื่อสร้างสรรค์รายการวิทยุ โทรทัศน์ การวิเคราะห์สื่อ การสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย การเผยแพร่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๒๐๔  ๔๒๐               สำนวนไทย  (Thai Idioms)               ๒(๒-๐-๔)
                              ที่มา ความหมาย ลักษณะ รูปแบบและพัฒนาการของสำนวน ภาษิต คำพังเพยและความเปรียบในภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสำนวนไทยกับวัฒนธรรม เปรียบเทียบสำนวนไทยในแต่ละภูมิภาคและเปรียบเทียบสำนวนไทยกับสำนวนต่างประเทศ

๒๐๔  ๔๒๑               สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย (Seminar on Teaching Thai Language and Literature)               ๓(๓-๐-๖)
                              การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การประเมินผลการสัมมนา การกำหนด แนวทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การนำเสนอการศึกษาเป็นกรณีศึกษา

๒๐๔  ๔๒๒               วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ (Literature Works and Visual Arts)               ๒(๒-๐-๔)
                              ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ทั้งของราชสำนักและท้องถิ่น อิทธิพลของวรรณกรรมที่มีต่อทัศนศิลป์ และอิทธิพลของทัศนศิลป์ที่มีต่อวรรณกรรม

๒๐๔  ๔๒๓               การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก (Creation of Thai Books for Children)               ๓(๓-๐-๖)
                              หลักการและขั้นตอนการสร้างหนังสือให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัยในด้านเนื้อหา ภาษา ภาพประกอบและรูปเล่ม

๒๐๔  ๔๒๔               วรรณกรรมสมัยใหม่ (Modern Literary Works)               ๒(๒-๐-๔)
                              พัฒนาการ ประเภท และองค์ประกอบของวรรณกรรมสมัยใหม่ เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม วิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ

๒๐๔  ๔๒๕               การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing)               ๒(๒-๐-๔)
                              หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองชนิดต่างๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี โดยคำนึงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญ    

 

๒๐๔  ๔๒๖               การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ (Measurement and evaluation of Thai language teaching
in the 21 st century)               ๒(๒-๐-๔)  
                              หลักการ ประเภท รูปแบบ กระบวนการ การจัดเก็บข้อมูล การรายงานผล การออกแบบการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย ในศตวรรษที่ ๒๑

                

๒๐๔  ๔๒๗               ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา (Thai Language on Sociological Aspects)               ๒(๒-๐-๔)
                              ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับโครงสร้างของสังคมไทยที่สะท้อนให้เห็นสถานะ อาชีพ และสังคม สังเกตการใช้ภาษาไทยในสถานะและอาชีพที่แตกต่างกัน

๒๐๔  ๔๒๘               ภาษาเขมรในภาษาไทย (Khmer in Thai)               ๓(๓-๐-๖)
                              ประวัติและลักษณะภาษาเขมร การยืมคำภาษาเขมร  มาใช้ในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงทางเสียง คำและความหมาย ตลอดจนหลักการสังเกตคำเขมรใช้ในภาษาไทย

๒๐๔  ๔๒๙               การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย  (Usage of Visual Aid in Teaching Thai)               ๒(๑-๒-๓)
                              หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนฺโลยีเพื่อการศึกษา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสร้างบทเรียนออนไลน์ การผลิตสื่อการศึกษา การสร้างแบบทดสอบ การประเมินผลการศึกษา ระบบ m-Learning และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการสอนภาษาไทย