การทำโครงงานหรืองานวิจัย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

                              ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน มุ่งเน้นในรายวิชาเฉพาะสาขา มีรายวิชาการศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย เป็นต้น และทำการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับวิชาชีพครู ในชั้นปีที่ ๔ ซึ่งเป็นปีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศก์


คำอธิบายโดยย่อ

                              โครงงานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย นิสิตสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยมีอาจารย์ประจำวิชาเป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์ท่านอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา ส่วนการวิจัยในชั้นเรียนนั้นนิสิตครูต้องกำหนดปัญหาการวิจัยตามสภาพจริงของนักเรียนที่ตนปฏิบัติการสอนในฐานะครูตามสถานศึกษา


มาตรฐานผลการเรียนรู้

                              นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทำวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน


ช่วงเวลา

                              ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๑ และ ๓ และภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๒ และ ๔


จำนวนหน่วยกิต

                              จำนวน ๑๒ หน่วยกิต


การเตรียมการ

                              มีการปฐมนิเทศนิสิต อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา ในการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การทำวิจัยในชั้นเรียน ตลอดเวลาระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา           


กระบวนการประเมินผล

                              ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การทำวิจัยในชั้นเรียน จากรายงานผลการพัฒนางานโดยนำเสนอในรูปแบบของเอกสารประกอบการประเมิน รายงานการวิจัยในชั้นเรียน และนำเสนอผลงานในการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง เป็นผู้ประเมินผลงานตามเกณฑ์การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์