การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

                        ตลตลอดระยะเวลาการศึกษานิสิตคณะครุศาสตร์ ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยตรงกับสถานศึกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะการเป็นครูมืออาชีพ และจากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต สถานศึกษา และสถานประกอบการมีความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี ซึ่งนิสิตทุกคนปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  (รวม ๔ ภาคการศึกษา)

                        การจัดให้นิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมจำนวน ๔ ภาคการศึกษา ภายใต้การนิเทศร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ได้แก่
                              – ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
                              – การวิจัยในชั้นเรียน
                              – การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
                              – งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                              – งานบริหารของโรงเรียน
                              – ศึกษาและบริการชุมชน
                              – งานด้านวิชาการ
                              – งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการจัดการเรียนการสอน

                        – การปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
                        – การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน
                        – การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารของโรงเรียน ศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

                        ๑.๑ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
                        ๑.๒ มีสถานะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดต่อการศึกษาและผู้อื่น
                        ๑.๓ มีสถานะประจำสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
                              ๑.๓.๑ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
                              ๑.๓.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ
                              ๑.๓.๓ การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                              ๑.๓.๔ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
                              ๑.๓.๕ การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย

๒ ช่วงเวลา

                        ๒.๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ครั้งที่ ๑ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีที่ ๑ (เวลา ๕ สัปดาห์)
                        ๒.๒ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ครั้งที่ ๒ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีที่ ๒ (เวลา ๕ สัปดาห์)
                        ๒.๓ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ครั้งที่ ๓ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีที่ ๓ (เวลา ๕ สัปดาห์)
                        ๒.๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีที่ ๔ (เวลา ๑๘ สัปดาห์)

๓ การจัดเวลาและตารางสอน

                        ๓.๑ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ๔ – ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ ประมาณ ๕ สัปดาห์/ภาคการศึกษา ในรายวิชา

๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑   ๒ (๑-๒-๓)
๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ๒ (๑-๒-๓)
๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ๒ (๐-๔-๒)

                        ๓.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดให้ปฏิบัติการสอนสถานศึกษา ๑ ภาคการศึกษา เต็มเวลาในรายวิชา
๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๖ (๐-๑๘-๐)