ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร

                        รหัสหลักสูตร     :   ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๒๗๑
                        ภาษาไทย          :   ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
                        ภาษาอังกฤษ     :    Bachelor of Education Program in  Teaching Thai Language


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                        ชื่อเต็ม (ไทย)    :          ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
                        ชื่อย่อ (ไทย)    :   ค.บ. (การสอนภาษาไทย)
                        ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :   Bachelor of Education (Teaching Thai Language)
                        ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :         B.Ed. (Teaching Thai Language)


วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

                        เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและทักษะในการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศโดยจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและวิชาชีพเพื่อการสื่อสารทำงานร่วมกับคนอื่นและถ่ายทอดวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                         จำนวนไม่น้อยกว่า  ๑๕๖  หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

๑ รูปแบบ

                        ✓ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
                              ✓ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
                              ✗ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  
                        ✓ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
                              ✓ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
                              ✗ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
                        ✗ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
                              ✗ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
                              ✗ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ

๒ ภาษาที่ใช้

                        ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก

๓ การรับเข้าศึกษา

                        รับทั้งนิสิตไทย และต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี

๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                        ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) เพียงสาขาวิชาเดียว