คณาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา ภาระงาน
 

33026101_968708123298636_1357185798402736128_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา

กศ.บ. (ภาษาไทย)

กศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

ปร.ด. (ภาษาไทย)

 

33103020_968708073298641_7823618632897789952_n

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.

นักธรรมชั้นเอก

เปรียญธรรม ๓ ประโยค

พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา)

ศศ.ม.(ไทยคดี)

กศ.ม.(ภาษาไทย)

ปร.ด. (ภาษาไทย)

 

33045742_968708096631972_9029365954617802752_n

พระรชต กตปุญฺโญ 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)

 

33079988_968708109965304_7129669071687122944_n

พระมหาศรายุทธ    สมนฺตปาสาทิโก

นักธรรมชั้นเอก

เปรียญธรรม ๔ ประโยค

พธ.บ. (การสอนภาษาไทย)

ศศ.ม. (ภาษาไทย)

 

33057418_968708063298642_4613797733587746816_nนายบัวลัย  สุวรรณหาร

พธ.บ. (สังคมศึกษา)

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

 

33096403_968708133298635_3974340161923186688_n

นายนิพนธ์    เหลาหา

ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)

 

33139986_968709199965195_2096525192472821760_n

นายณัฐพงษ์    ขจรแสงเจริญ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)