โครงสร้างหลักสูตร

                        โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
      ๑.๑  วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
      ๑.๒  วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
      ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
      ๒.๒ วิชาชีพครู                    ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
               ๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๒๔ หนว่ยกิต
               ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๒ หน่วยกิต
      ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา             ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต  
               ๒.๓.๑ วิชาเอก ๖๐ หน่วยกิต
                           ๑) วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต
                           ๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๕๖ หน่วยกิต