อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตร


พระรชต กตปุญฺโญ/มาตรสอน

วิทยฐานะ  :  พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
                       ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :


พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.

วิทยฐานะ  : นักธรรมชั้นเอก
                     เปรียญธรรม 3 ประโยค
                     พธ.บ. (สังคมศึกษา)
                     ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
                     กศ.ม. (ภาษาไทย)
                     ปร.ด. (ภาษาไทย)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :


พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก

วิทยฐานะ  : นักธรรมชั้นเอก
                      เปรียญธรรม 4 ประโยค
                      พธ.บ. (การสอนภาษาไทย)
                      ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :


พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี

วิทยฐานะ  : นักธรรมชั้นเอก
                      เปรียญธรรม 6 ประโยค
                      พธ.บ. (การสอนภาษาไทย)
                      ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :


นายนิพนธ์ เหลาหา

วิทยฐานะ  :  ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
                      ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
                      ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :