อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     ผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สามารถประกอบวิชาชีพครู และสามารถสอบทำงานราชการในตำแหน่ง ก.พ. กำหนดว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หรือทำงานอื่นได้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสามารถเข้าทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้ดังนี้
                     (๑) ครูสอนภาษาไทย และวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน
                     (๒) ครูสอนภาษาไทยทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
                     (๓) ครูสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
                     (๔) ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับภาษาไทย
                     (๕) เป็นบุคลากรทางการศึกษา