การรับรองและสถานภาพ

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย(หลักสูตร ๔ ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

                     ๑. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
                      ๒. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
                      ๓. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุม  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
                      หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
                      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา ไม่เกิน ๘ ปี มีจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ หน่วยกิต